Finland ansöker om 43,16 miljoner euro i EU-finansiering för projekt för militär rörlighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2023 13.20 | Publicerad på svenska 8.9.2023 kl. 15.25
Pressmeddelande
Taajamajuna kulkee rautatiesillalla. Taustalla kävelysilta ja maantiesilta, ympärillä järviä ja puustoa.
(Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Finländska aktörer ansöker om sammanlagt 43,16 miljoner euro för nio projekt för militär rörlighet inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 7 september 2023.

Under denna utlysning kan EU-finansiering till ett belopp av 790 miljoner euro sökas. Målet är att förbättra den militära rörligheten i hela EU genom att anpassa delar av det allmäneuropeiska TEN-T-transportnätet för dubbel användning i syfte att förbättra både den civila och den militära trafiken. Enligt nuvarande uppgifter är det fråga om den sista utlysningen för militär rörlighet under finansieringsperioden 2021–2027. 

Staten ansöker om finansiering för förbättring av trafikleder för civil och militär användning

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Orpo ska regeringen till fullo utnyttja Europeiska unionens CEF-finansiering särskilt i fråga om projekt för militär rörlighet. Enligt regeringsprogrammet ska projekt läggas fram i tilläggsbudgetförfarandet redan 2023 för att man ska kunna trygga en så lyckad EU-finansieringsansökan som möjligt för motiverade projekt.

– Dessa noggrant utvalda projekt bidrar till att bygga upp ett tryggt Finland med god försörjningsberedskap. Med tanke på hela Europa är det viktigt att Finland är aktivt när det gäller att förbättra den militära rörligheten och ansöker om finansiering i god tid. I projektansökningarna betonas Norra Finlands betydelse när det gäller att stärka den militära rörligheten, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Staten ansöker om sammanlagt 34,58 miljoner euro i CEF-finansiering för sju projekt. Projekten är villkorliga i fråga om av riksdagen beviljad tilläggsbudgetfinansiering. Försvarsförvaltningen har bedömt projektförslagens betydelse för den militära rörligheten och försvarsministeriet har gett utlåtande om dem. 

Mest finansiering söks för den grundliga reparationen av banavsnittet Uleåborg-Laurila. Syftet med projektet är att undanröja de järnvägsinfrastrukturflaskhalsar som innebär säkerhetsrisker och kapacitetsbegränsningar på banavsnittet. Dessutom söks finansiering för förbättring av landsvägar, reparation och ombyggnad av broar och för djupare havsfarled vid Koverhar.

Följande statliga projekt ansöker om EU:s CEF-finansiering:

1. Grundlig reparation av bron över Torne älv

Trafikledsverket ansöker om 3,20 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut. 

2. Grundlig reparation av banavsnittet Uleåborg-Laurila

Trafikledsverket ansöker om 16,78 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

3. Förbättring av riksväg 6 på sträckan Hevossuo-Nappa, det vill säga i Koria i Kouvola

Trafikledsverket ansöker om 7,75 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

4. Förbättring av riksväg 4 på sträckan Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi

Trafikledsverket ansöker om 2,30 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

5. Förbättring av stamväg 82 vid Kalliosalmi bro i Kemijärvi

Trafikledsverket ansöker om 1,15 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

6. Fördjupning av Koverhars havsfarled i Hangö

Trafikledsverket ansöker om 1,25 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

7. Förnyande av Kappelinsalmi järnvägsbro på banavsnittet Mäntyluoto-Tahkoluoto i Björneborg

Trafikledsverket ansöker om 2,15 miljoner euro i finansiering. Stödansökan är villkorlig i fråga om riksdagens tilläggsbudgetbeslut.

Dessutom ansöker bolag verksamma i Finland om sammanlagt 8,59 miljoner euro i CEF-stöd för två projekt. För byggandet av lastningsrampen i Raumo hamn söks 4,72 miljoner euro och för byggandet av lastningsrampen och förnyandet av hamnområdet  i Björneborgs hamn 3,87 miljoner euro.

Vad händer härnäst?

Ansökningstiden för finansiering från Europeiska kommissionen går ut den 21 september 2023. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen fattas finansieringsbesluten i början av 2024.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 0295 342 685, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi