EU:s transport- och telekommunikationsministrar samlas i Luxemburg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 8.43 | Publicerad på svenska 1.6.2023 kl. 10.32
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka seisoo ulkona ja katsoo kameraan
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

EU:s råd för transport och telekommunikation sammanträder i Luxemburg den 1-2 juni 2023. Finland företräds av kommunikationsminister Timo Harakka.

Transportrådet behandlar säkerheten inom vägtrafiken

I transportrådet behandlas två förslag som ingår i det vägsäkerhetspaket som Europeiska kommissionen lade fram i mars 2023. Dess syfte är att bidra till att förebygga dödsfall i trafiken och minska allvarligt skadade i vägtrafiken i EU.

Ministrarna ska diskutera ett förslag om att reformera körkortsdirektivet. Syftet med förslaget är att modernisera körkortsregleringen, förbättra trafiksäkerheten och underlätta den fria rörligheten. I enlighet med Finlands ståndpunkt borde förslaget göra det möjligt för unga människor att köra fordon av lättbilskaraktär.  

Transportrådet kommer att ta del av ordförandens lägesrapport om det så kallade CBE-direktivet, som syftar till att underlätta gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott. Syftet med direktivet är att förbättra övervakningen, utredningen och genomförandet av trafikförseelser.

Vid lunchen ska ministrarna diskutera en miljöanpassning av godstrafiken.

Debatter i telekommunikationsrådet om EU:s infrastruktur för elektronisk kommunikation

Den 2 juni ska ordförandens lägesrapporter om gigabit-infrastrukturförordningen, EU-förordningen om ett interoperabelt Europa och förordningen om cyberhållbarhet delges telekommunikationsrådet.

Syftet med gigabit-infrastrukturförordningen är att minska kostnaderna för att införa elektroniska kommunikationsnät på gigabitnivå.

Syftet med förordningen om ett interoperabelt Europa är att förbättra driftskompatibiliteten hos offentliga digitala tjänster.

Syftet med förordningen om cyberhållbarhet är att förbättra säkerheten för nätverksanslutna enheter och programvara.

Ministrarna ska föra en politisk debatt om framtiden för elektronisk kommunikation och dess infrastruktur. På lunchen ska telekommunikationsministrarna diskutera digitaliseringen och konkurrenskraften i Europa efter 2030.  

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn 050 562 7044, [email protected] (transportrådet)

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, tfn 050 441 805, [email protected] (telekommunikationsrådet)