Statsrådet understöder kommissionens vägsäkerhetspaket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.21 | Publicerad på svenska 18.4.2023 kl. 15.35
Pressmeddelande
Nuori nainen ajo-opetuksessa autossa. Ajo-opettaja osoittaa mustan auton sivupeiliä.
(Bild: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Statsrådet lämnade den 13 april 2023 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till vägsäkerhetspaket. Statsrådet understöder i huvudsak förslagets innehåll och mål.

Kommissionens förslag till vägsäkerhetspaket innehåller förslag till översyn av körkortsdirektivet, till översyn av direktivet om att underlätta utbyte av information över gränserna om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) och till ett nytt direktiv om tillämpning av vissa körförbud i hela unionen (körförbudsdirektivet).

Syftet med vägsäkerhetspaketet är att förebygga dödsfall i trafiken och modernisera regleringen om körkort. Samtidigt effektiviseras den gränsöverskridande kontrollen av efterlevnaden av trafikreglerna och verkställandet av påföljder.

Statsrådet understöder målen i vägsäkerhetspaketets förslag, att minska antalet dödsfall i trafiken och allvarligt skadade i EU-vägtrafiken samt att eftersträva en nollvision i EU när det gäller döda i trafiken. Statsrådet understöder i huvudsak innehållet i förslagen i paketet.

Statsrådet anser det vara viktigt att förslagen inte avsevärt ökar den administrativa bördan. 

Vägsäkerhetspaketet moderniserar bestämmelserna om körkort

I det förslag till körkortsdirektiv som ingår i trafiksäkerhetspaketet tillåts 16 år fyllda att med körkort av kategori B1 framföra fordon som väger högst 2 500 kg och går 45 km/h. Förslaget, som för tankarna till de lätta bilarna, stämmer överens med Finlands mål för påverkansarbete.

Enligt förslaget ska en 17-åring få köra personbil, paketbil och lastbil tillsammans med en person som uppfyller vissa krav. Efter avlagt körprov ska alla nya förare omfattas av en prövotid på två år.

Det ska vara tillåtet att med körkort för kategori B köra fordon som drivs med alternativa bränslen och väger högst 4 250 kg när två år har förflutit sedan körkortet beviljades.

Dessutom föreslår kommissionen att EU-körkort i fortsättningen som standard ska vara mobila körkort.

Genom det CBE-direktiv som kommissionen föreslår kommer samarbetet mellan de nationella brottsbekämpande myndigheterna vid utredning av trafikförseelser att underlättas. De brottsbekämpande myndigheterna ska till exempel ges tillgång till de nationella körkortsregistren. Dessutom ska direktivets tillämpningsområde utvidgas.

Förslaget till direktiv om körförbud gäller körförbud inom hela EU. Körförbud av detta slag ska föreskrivas för de allvarligaste vägtrafikbrotten.

Vad händer härnäst?

Förhandlingarna om förslaget har inletts våren 2023 i EU:s ministerråds arbetsgrupp för landtransporter och i Europaparlamentet.

Ytterligare information:

Körkortsdirektivet och körförbudsdirektivet:

Saara Louko, specialsakkunnig, saara.louko(a)gov.fi, tfn 0295 342 048

Monika Mutanen, specialsakkunnig, monika.mutanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 204

CBE-direktivet:

Konsta Arvelin, specialsakkunnig, konsta.arvelin(a)gov.fi, tfn 0295 342 128 

Sofia Johansson, överinspektör, sofia.johansson(a)gov.fi, tfn 0295 342 090