EU:s luftfartsförordning syftar till en jämlik konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2017 13.25 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 13.36
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gett förslag till en förordning, vars syfte är att trygga en jämlik konkurrens i flygtrafiken.

Förslaget till förordning är en del av genomförandet av EU:s luftfartsstrategi. Den centrala målsättningen med förslaget är att säkerställa en öppen och konkurrensutsatt flygmarknad och skapa metoder som EU vid behov kan använda för att ingripa i illojal praxis.

Enligt kommissionens bedömning kan flygbolagen i vissa tredje länder få otillbörlig konkurrensfördel på grund av de diskriminerande förfaranden de tillämpar och på grund av statsunderstöd. Förslaget till förordning innehåller allmänna regler för förfaranden som ska tillämpas om man upptäcker eventuella brott mot internationella bestämmelser, diskriminerande praxis eller förorsakad skada.

Statsrådet betonar tillgänglighet samt betydelsen av en luftfartspolitik som är öppen och skapar marknader.

Statsrådet stöder förordningsförslagets mål om att garantera en jämlik konkurrens mellan lufttrafikföretagen, men anser att man i första hand ska söka internationella lösningar vid eventuella fall av illojal konkurrens.

I de fortsatta behandlingarna av förslaget strävar Finland efter att konsekvenserna av förslagets åtgärder ska vara lika för EU-bolagen.

Mer information

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668

Maija Ahokas, regeringsråd, tfn 0295 34 2390