En arbetsgrupp skisserade upp vägvisare för den nya generationens samhälls- och trafikpolitik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2011 10.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Som slutresultat av första skedet i utvecklingsprogrammet Trafikrevolution offentliggjordes idag en tankekarta som ska visa vägen in i framtiden.

I ett hållbart, människocentrerat servicesamhälle utgör trafiken och rörligheten källor för välmående. Finland behöver ett trafiksystem som fungerar smidigt. I sista hand möjliggörs detta av den digitalisering som går genom hela samhället.

En ny slags trafik- och samhällsplanering samt olika transporttjänster garanterar fungerande dagliga resor för medborgarna och en verksamhetsmiljö som stöder konkurrenskraften för företagen. Planeringen utgår från ett politiskt beslut om servicenivån på de resor och transporter som erbjuds med offentliga medel.

Syftet med utvecklingsprogrammet Trafikrevolution är att skapa ett nytt användar- och lösningsfokuserat tänkesätt och en handlingsmodell för trafik- och samhällsplaneringen. Samtidigt strävar vi efter produktivare och effektivare trafiklösningar.

I programmet deltar Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra samt kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansminsteriet och miljöministeriet.