Budgeten 2010: KM:s förvaltningsområde får 2,2 mrd euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 9.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får anslag på 2 195 miljoner euro (1 848 miljoner utan mervärdesskatt) för år 2010. Den största delen av anslagen går till underhåll och utveckling av trafiknätet.

För underhåll av trafiknätet och för byggnadsprojekt föreslås 1 527 miljoner euro (utan mervärdesskatt). Regeringen föreslår att basunderhållet av trafikleder får ett anslag på totalt 888 miljoner euro. Av summan går 536 miljoner till basväghållning, 295 miljoner till basbanhållning och 57 miljoner till underhåll av farleder.

För fortsatt arbete på de trafikledsprojekt som är i gång föreslås 428,6 miljoner euro och för trafikledsprojekt som har genomförts eller ska genomföras med efterfinansiering eller som livscykelprojekt 66,5 miljoner euro.

Som transportstöd och för inköp av tjänster föreslås totalt 203,5 miljoner euro.

Av summan föreslås 39,8 miljoner euro gå till inköp och utveckling av regional och lokal trafik som sköts med bussar och taxibilar. För Helsingforsregionen och kommunerna i Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionerna föreslås ett anslag på 7,5 miljoner euro för att förbättra tjänsterna inom kollektivtrafiken och främja användandet av den.

För köp av lokaltågstrafik föreslås ett anslag på 10,9 miljoner euro och för köp av fjärrtågstrafik 31,4 miljoner euro. För nattågstrafiken till Kemijärvi anvisas 1,2 miljoner euro.

Regeringen vill få fart på förbättrandet av bredbandsförbindelserna. Kommunikationsverket har fullmakt att dela ut statsstöd för att i regioner där det inte är kommersiellt lönsamt bygga de snabba bredbandsnät som tjänsterna i informationssamhället förutsätter. För 2010 föreslår regeringen att bidragen får ett anslag på 12,5 miljoner euro.