Big data-applikationer kan bli exportprodukter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2014 10.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Big data ger Finland många möjligheter, men för att det ska kunna utnyttjas krävs ett omfattande samarbete. Det konstateras i den rapport från arbetsgruppen för användning av big data som överlämnades till undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Med big data avses varierande stora datamängder som kräver avancerade databehandlings- och analysmetoder. Data uppkommer bland annat i sociala medier, styr- och rapporteringssystem samt register.

Den bredbasiga arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet föreslår åtgärder genom vilka företag, förvaltning och forskning samt enskilda personer bättre skulle kunna utnyttja sådant material. Genom effektivare och mer innovativ användning av data eftersträvas inte bara ekonomisk tillväxt utan också samhällelig välfärd och produktivitet.

I Finland utnyttjas big data-material ännu relativt lite, även om det finns expertkunskap inom många branscher. Att hitta tillräckligt många kunniga personer är en utmaning som måste lösas genom utbildning och tillämpad kompetensutveckling.

För att öka kompetensen föreslår arbetsgruppen bland annat att ett big data-kluster ska skapas och att företag och förvaltning ska få tillgång till dataambassadörer.

Samarbete och datautbyte bör främjas genom att stödja framför allt små och medelstora företag samt företag som utvecklar branschteknologi i deras arbete inom big data.

- Data måste utnyttjas i högre grad och med moderna metoder inom alla branscher för att Finlands konkurrenskraft ska bevaras i den allt mer digitala konkurrensen, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Potentiella tillämpningsområden för Finland är bland annat hälsovård, smart infrastruktur, industriellt internet och industriella processer, forskning samt trafik. En viktig fråga vid utvecklingen av tjänster är hur data- och integritetsskyddet samt datasäkerheten ska garanteras.

- Om man satsar på potentiella styrkor och nationellt samarbete kan big data-applikationer och tjänster också bli exportprodukter, antar minister Kiuru.

Inom den offentliga förvaltningen kan en större datakompetens och användningen av big data-lösningar vara till ansenlig nytta, anser arbetsgruppen. Då kan tjänsterna göras mer kundorienterade, samtidigt som arbetet effektiviseras och man får bättre dataunderlag för beslutsfattandet.

Avsikten är att statsrådet ska ge ett principbeslut utgående från arbetsgruppens strategiutkast hösten 2014.

Rapporten Big datan hyödyntäminen (KM:s publikationer 20/2014) kan läsas på kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information
kommunikationsråd Taru Rastas, tfn 0295 34 2617