Bestämmelserna om elektronisk kommunikation sammanförs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2011 10.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

I enlighet med regeringsprogrammet inleds nu sammanförandet av lagstiftningen om elektronisk kommunikation och tillhandahållande av informationssamhällets tjänster.

Syftet är att avlägsna överlappningar samt förtydliga och uppdatera innehållet i bestämmelserna.

- Omkring tio lagar sammanförs i en informationssamhällsbalk. Det är delvis fråga om en teknisk överföring av paragrafer och moment. Det viktigaste målet är emellertid att garantera en fungerande kommunikationsmarknad, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Beredningen av informationssamhällsbalken inleddes i ett seminarium för intressentgrupper den 6 september. Lagreformen kommer att ta fler år i anspråk.

Kiuru menar att de nuvarande bestämmelserna är många och spridda. Dessutom är inte alla bestämmelser dagsaktuella.

Huvudsakliga teman för beredningen av informationssamhällsbalken är förutom att förtydliga lagstiftningen även bland annat att ändra koncessionen för mobilteleapparater, verksamhetsutövarens skyldigheter och att se över bestämmelserna om konsumentskydd.

Projektet genomförs öppet och i nära växelverkan med intressentgrupperna. I början av beredningen inrättas en bredbasig uppföljningsgrupp bestående av företrädare för intressentgrupperna. Dessa är exempelvis teleföretag, aktörer inom mediebranschen, olika organisationer samt fackföreningsrörelser.

Minister Kiuru anser att det är nödvändigt att branschen deltar aktivt i projektet. Branschen besitter den bästa expertisen om elektronisk kommunikation.

- Informationssamhällsbalken omfattar ungefär tio lagar och drygt 400 paragrafer. Det är inte möjligt att genomföra reformen om inte branschen deltar aktivt, understryker Kiuru.

Mer information

kommunikationsrådet Sanna Helopuro, tfn 0400 515 548