Ändringen av spårtrafiklagen till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 13.30 | Publicerad på svenska 20.4.2022 kl. 15.48
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Regeringen lämnade den 7 april 2022 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av spårtrafiklagen. I propositionen föreslås det att det till lagen fogas bestämmelser om kraven på tillstånd för flyttning av fordon samt olika test- och pilotprojekt.

Enligt regeringens proposition krävs tillstånd för flyttning till exempel när ett fordon utan tillstånd för utsläppande på marknaden eller ibruktagande ska föras över till underhåll på bannätet. Kravet på tillstånd för flyttning säkerställer säkerheten vid sådana här förflyttningar.

Genom propositionen underlättas tillståndskraven för olika test- och pilotprojekt. Sådana projekt handlar till exempel om autonom tågtrafik och sammankoppling av bannätet för sedvanlig trafik och bannätet för spårbunden stadstrafik, dvs. testnings- och pilotprojekt inom den så kallade duospårtrafiken. De lindrigare tillståndskraven föreslås omfatta även användning av rullande laboratorier i tester på bannätet.

Genom propositionen görs dessutom regleringen om tilldelning av kapacitet i spårtrafiklagen flexiblare och Transport- och kommunikationsverkets myndighetsuppgifter ses över.

Spårtrafiklagen i kraft 2019

Spårtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Genom den genomfördes EU:s fjärde järnvägspaket nationellt och all gällande järnvägslagstiftning som föregick det. Genom den regeringsproposition som nu överlämnas ses spårtrafiklagen över på nytt.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen vid statsrådets allmänna sammanträde. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Avsikten är att propositionen senare på våren ska kompletteras så att vagnsmateriel som används för transport av virke vid internationella järnvägstransporter tillfälligt ska kunna användas också för virkestransporter inom Finland.

Ytterligare information:

Risto Saari, trafikråd, tfn +358 40829 8132, risto.saari(a)gov.fi

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn +358 40509 9757, emil.asp(a)gov.fi