Ändringarna i lagen om transportservice och spårtrafiklagen träder i kraft vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.01 | Publicerad på svenska 30.12.2020 kl. 15.05
Pressmeddelande
En man på tågstationen med en mask i ansiktet (Bild: Katri Lehtola/Keksi)
En man på tågstationen med en mask i ansiktet (Bild: Katri Lehtola/Keksi)

De ändringar som gjorts i lagen om transportservice och spårtrafikagen på grund av coronavirusläget träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2021. En del av ändringarna i lagen om transportservice är av teknisk natur.

Republikens president stadfäste lagarna den 30 december 2020.

Beredskapen att förebygga spridningen av sjukdomen covid-19 utvidgas så att den beredskapsskyldighet som gäller innehavare av person- och godstrafiktillstånd temporärt utvidgas till mindre aktörer, såsom aktörer inom taxitrafiken och aktörer som har 15 eller färre än 15 bussar, fordon eller fordonskombinationer som används i trafik. Av innehavarna av godstrafiktillstånd gäller utvidgningen endast dem som också bedriver persontrafik. Beredskapsskyldigheten är villkorlig.

De som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska under covid-19-epidemin anmäla ändringar i kollektivtrafiken fem dagar innan planen genomförs, i stället för normala 60 dagar. Dessutom utvidgas Transport- och kommunikationsverkets behörighet att meddela föreskrifter om förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis för fartygspersonal.

Dessa undantagsbestämmelser som hänför sig till coronavirusläget gäller till och med den 30 juni 2021.

De övriga ändringarna gäller fartygspersonalens behörighet, tjänsterna för mobilitetsinformation, offentlig upphandling, styrning av finansieringen av kollektivtrafiken samt det nationella genomförandet av direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och direktivet om ändring av direktivet om minimikrav på utbildning.

Ändringarna i spårtrafiklagen och de ändringar i lagen om transportservice som hänför sig till den beror på de genomförandeförordningar som utfärdats med stöd av EU:s fjärde järnvägspaket. Genom lagändringarna förtydligas tillståndskraven. I fortsättningen ska säkerhetsintyg inte krävas vid flyttning av ett sådant spårfordon där fordonet flyttas och tillträdet till bannätet eller en del av det har spärrats för annan trafik.

I anslutning till covid-19-epidemin ges Transport- och kommunikationsverket rätt att avbryta eller begränsa spårtrafiken vid allvarliga störningar under normala förhållanden, såsom vid exceptionella förhållanden som föranleds av coronavirusepidemin. Ändringen är en del av den helhet med hjälp av vilken man i fortsättningen strävar efter att med befogenheter enligt den normala lagstiftningen förbereda sig på sådana exceptionella situationer som coronavirusepidemin, utan att man behöver ty sig till beredskapslagen.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916 (lagen om transportservice, fr.o.m. 31.12)

Risto Saari, trafikråd, tfn 040 829 8132 (spåtrafik)