Ändring av körkortsförordningen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2022 12.32 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 13.20
Pressmeddelande
En bil på vägen (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)
En bil på vägen (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Kommunikationsministeriet har den 8 juni 2022 sänt ett utkast till ändring av statsrådets förordning om körkort på remiss. Utlåtanden kan lämnas fram till den 3 augusti 2022.

Regeringen lämnade den 5 maj 2022 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av körkortslagen. Genom propositionen tillåts begränsad körrätt i körtkortskategori B för 17-åriga förare med vårdnadshavarens samtycke. Syftet med propositionen är att öka trafiksäkerheten bland unga förare.

Statsrådets förordning om körkort, som nu sänds på remiss, föreslås bli ändrad på grund av de ändringar som föreslås i körkortslagen. I förordningen görs också några tekniska ändringar och preciseringar.

Till körkortsförordningen fogas en bestämmelse om minimilängden på undervisningen i körning på hal väg och om den yttre utformningen av symbolen för minderårig förare. Genom förordningen förtydligas de gällande bestämmelserna om automatiska villkor för körkort. Genom förordning utfärdas dessutom bestämmelser om förstörande av tidigare körkort.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 3 augusti 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Förordningen avses träda i kraft samtidigt som lagen om ändring av körkortslagen, den 1 oktober 2022.

Mer information:

Monika Mutanen, överinspektör, monika.mutanen(at)gov.fi, tfn 050 478 4820

Saara Louko, specialsakkunnig, saara.louko(at)gov.fi, p. 050 326 4741

Pyry Takala, enhetschef, pyry.takala(at)gov.fi, tfn 050 911 7627