Yhteistyössä kohti pitkäjänteistä liikennejärjestelmän kehittämistä

Julkaisuajankohta 18.6.2019 7.54
Kolumni
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Tarkoituksena on laatia valtakunnallinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä kokoamalla valtion linjaukset yksiin kansiin kaikkien käyttöön.

Tässä työssä katse on tiukasti kohti tulevaisuutta. Suunnitelman pitkäjänteisyyden vuoksi se valmistellaan parlamentaarisesti, ja kutsunkin eduskuntaryhmät mukaan parlamentaariseen valmisteluun.

Suunnitelma tulee ohjaamaan koko hallinnonalan toimintaa: sitä, miten väyläverkostoamme jatkossa suunnitellaan, rakennetaan, korjataan ja ylläpidetään. Se ohjaa myös päätöksentekoa siitä, millaisia liikennepalveluita julkisilla varoilla hankitaan.

Lisäksi suunnitelma voi ohjata, millä tavoin valtion liikennehallinnon eri tasoilla tehdään yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa siten, että suunnitelman tavoitteet varmasti toteutuvat.

Aika ensimmäisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiselle on oivallinen, koska tulemme liikennesektorilla kohtaamaan valtavia haasteita seuraavien 12 vuoden aikana. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja maailmaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Nämä edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat voimakkaasti myös liikennejärjestelmäämme. Jotta pystymme vastaamaan muutosten aiheuttamiin haasteisiin, meillä on oltava kattava tietopohja liikennejärjestelmämme tilasta ja niistä tarpeista, jotka maailman muuttuessa siihen kohdistuvat.

Meidän on pystyttävä varmistumaan siitä, että voimme tulevaisuudessakin turvata sosiaalisesti kestävän ja alueellisesti tasapainoisen kehityksen. Samaan aikaan meidän on hillittävä ilmastonmuutosta ja täytettävä kansainväliset velvoitteemme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Toimivalla ja eteenpäin katsovalla liikennejärjestelmäsuunnitelmalla varmistamme maamme kehittymisen kokonaisuutena. Elinvoimainen, sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu metropolialueen, kasvavien kaupunkiseutujen, seutukuntien ja maaseudun yhteisestä menestyksestä.

Tieto olennainen osa liikennejärjestelmää

Liikenneverkkojamme on pystyttävä jatkossakin kehittämään ja pitämään kunnossa kansalaisten ja käyttäjien tarpeet huomioiden.

Meidän on pystyttävä arvioimaan ja huomioimaan kaupungistumisen vaikutukset liikennejärjestelmään ja toisaalta eri liikennehankkeiden vaikutuksia kaupunkikehitykseen.

Meidän on pystyttävä täyttämään muun muassa kaupungistumisesta muodostuvat tarpeet samalla kun varmistamme, että ihmisillä on aito mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä asuinpaikasta riippumatta. Samalla on kyettävä tukemaan myös elinkeinoelämän kasvua siellä, missä tarvetta on.

Viestintäverkot ja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko mahdollistavat uudet teknologiset ratkaisut. Meidän on pystyttävä seuraamaan niiden kehittymistä ja tarvittaessa toimimaan, mikäli kehitys ei palvele yhteiskunnan hyvinvointia.

Olennainen osa toimivaa liikennejärjestelmää ovat myös tieto ja sen päälle rakentuvat palvelut. Näitä hyödyntämällä pystymme tekemään liikennejärjestelmästämme aiempaa tehokkaamman, ympäristöystävällisemmän ja käyttäjälähtöisemmän.

Nämä asiat on huomioitava valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laatiessamme. Jonkin verran saamme evästyksiä matkaan jo hallitusohjelmasta. Muun muassa perusväylänpitoon päätimme kohdistaa pitkään odotetun 300 miljoonan euron tasokorotuksen vuodesta 2020 eteenpäin.

Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla on tärkeä tehtävä hallitusohjelmassa kirjattujen tavoitteiden konkretisoinnissa ja priorisoinnissa. Myös uusia avauksia voidaan suunnitelmassa tehdä ja tehdään, koska kyseessä on yli hallituskausien ulottuva suunnitelma.

Hallituksen lupaukset huomioidaan valmistelussa

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma sisältää lupauksia kansalaisille politiikan uudistamisesta, sillä poliittinen kulttuuri ja päätöksenteko kaipaavat uudistamista. Näitä lupauksia haluan vaalia myös nyt alkavan työn yhteydessä.

Ensimmäisenä on lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu valtakunnan tasolla on rullaava prosessi, joka kehittyy edetessään. Lähdemme nyt tekemään ensimmäistä suunnitelmaa ja otamme valmistelun joka vaiheen opiksi tulevaa varten. Tulemme myös seuraamaan suunnitelman toteutumista säännöllisesti, ja seurantatieto toimii pohjana aina seuraavan suunnitelman valmistelulle.

Toinen lupaus koskee uudenlaista vuorovaikutusta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa ja vuorovaikutteista viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa suunnittelua. Kehitämme vuoropuhelun tapoja ja käymme aitoa keskustelua toimijoiden kanssa siitä, mihin suuntaan liikennejärjestelmäämme olisi kehitettävä ja mitä tarpeita siihen kohdistuu.

Kolmas lupaus pitkän aikavälin politiikasta on helposti toteutettavissa tämän hankkeen yhteydessä. Sitoudumme liikennejärjestelmäsuunnittelussa pitkän aikavälin tavoitteiden huomioon ottamiseen ja parlamentaariseen yhteistyöhön yli hallituskausien. Erityisesti liikenneverkkoon kohdistetut investoinnit vaikuttavat vuosikymmeniä, ja niitä tehtäessä kauemmas tulevaisuuteen suuntaava näkemys on välttämättömyys.

Lupaus tietopohjaisesta politiikasta toteutetaan kattavan vaikutusten arvioinnin ja päätettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan kautta. Kehitämme jatkuvasti vaikutusten arviointimenetelmiä osana suunnitteluprosessia ja teemme aktiivista yhteistyötä niin tiedeyhteisön kuin alueidenkin kanssa, jotta vaikutusten arviointi saadaan palvelemaan suunnittelua mahdollisimman tehokkaasti.

Lupaus syrjimättömyydestä on tärkeä. Sosiaalinen kestävyys, alueellinen oikeudenmukaisuus sekä esteettömyys tulevat huomioiduksi osana suunnitelman tavoitteita. Haluamme rakentaa tasa-arvoista Suomea, joka on esteetön ja tukee kaikkia.

Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta on hyvin olennainen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kannalta. Meidän on kyettävä huolehtimaan siitä, että työpaikat ja palvelut ovat kohtuullisesti saavutettavissa koko maassa eri väestöryhmien kannalta.

Erityisesti vanhenevan väestömme tarpeet tulee huomioida. Toisaalta olemme nuoremmat sukupolvet huomioiden velvollisia huolehtimaan siitä, että toimillamme edesautamme liikenteen hiilidioksidipäästöjen pienenemistä. Hallituksen tavoite on, että Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja liikenteellä on tällä polulla suuri merkitys. Pyrimme siihen, että Suomi on maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Ratkaisuja etsitään yhdessä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta on vastuussa liikenne- ja viestintäministeriö. Otan mielelläni vastaan tämän tehtävän johtaa laatuaan ensimmäisen suunnitelman valmistelua. Olen vakuuttunut siitä, että näin tärkeä ja laajavaikutteinen suunnitelma pitää tehdä huolellisesti.

Muuttuvan toimintaympäristön keskellä ratkaisujen löytäminen edellyttää, että tulemme tarvittaessa toisiamme vastaan ja etsimme ratkaisuja yhdessä. Nimenomaan tätä tavoittelemme valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Työn käynnistyttyä nimeämme viralliset valmisteluryhmät. Etenemisen aikataulu tarkentuu, kun suunnitelman valmisteluun liittyvät työryhmät aloittavat työnsä. Pidän tärkeänä, että historiallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelutyö tehdään huolellisesti kunnioittaen koko työn taustalla olevaa ajatusta yhdessä tekemisestä.

Nyt on aika kääriä hihat, sillä työtä on edessämme paljon. Tehdään huolella moniulotteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka toimii hyvänä pohjana tuleville suunnitelmille ja joka kantaa meitä eteenpäin muuttuvassa maailmassa.

Sanna Marin
Liikenne- ja viestintäministeri

Kirjoitus pohjautuu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun käynnistystilaisuudessa 17.6.2019 pidettyyn puheeseen.

2019 Blogit Blogit 2019 Ministeri Marinin blogi