Vuodenvaihteen muutoksia liikenteessä ja viestinnässä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 14.28
Tiedote
Rautatieliikenteen tavarakuljetukset avautuvat kilpailulle

Rautateiden kansallinen tavaraliikenne aukeaa kilpailulle vuoden 2007 alussa.
Henkilöliikenne jää edelleen yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidettavaksi.
Kilpailun avaaminen ei koske myöskään Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä.

LVM:n selvityksen mukaan markkinoille arvioidaan jossain vaiheessa tulevan pienehköjä rautatieyrityksiä harjoittamaan syöttöliikennettä (mm. runkoratojen välivarastoista teollisuuslaitoksiin ja satamiin). Myöhemmin uudet yhtiöt hoitavat mahdollisesti myös esimerkiksi kokojunakuljetuksia teollisuuslaitoksista satamiin.


Pitkien rekkojen sisätila kavennettava

Ulkoleveydeltään 2,60-metristen moduulirekkojen sisätila on kavennettava ennen vuodenvaihdetta. Kavennetun tilan on vastattava 2,55 metriä leveän kuormatilan sisäleveyttä, joka on enintään 2,51 metriä. Sisältä kavennettu kuormatila on merkittävä tunnuksella.

Oikeus käyttää sisältä kavennettuja kuormatiloja on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Siihen mennessä ajoneuvot on joko kavennettava ulkopuolelta, lyhennettävä enintään 22 metrin yhdistelmiksi, myytävä EU:n ulkopuoliseen maahan tai poistettava käytöstä.

Leveyttä koskevia poikkeuslupia myönnetään yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille. Luvat ovat ajoneuvokohtaisia ja voimassa enintään vuoden kerrallaan. Lisäksi ne sidotaan maantieteelliseen toiminta-alueeseen. Luvat myöntää liikenne- ja viestintäministeriö.


Matkustajalaivojen tuki nousee

Valtion tukea matkustajalaivojen miehistökustannuksiin lisätään. Muutoksella tuetaan suomalaisen kauppalaivaston kilpailukykyä ja turvataan merenkulun kotimaisia työpaikkoja.

Miehistökustannusten tukea laajennetaan siten, että se kattaa kokonaan työnantajan maksamat palkan sivukulut. Tähän saakka tuki on kattanut ennakonpidätykset kokonaisuudessaan ja 70-80 % työvoiman sivukuluista. Tuki nostetaan nyt samalle tasolle kuin lastialusten tuki. Tukea maksetaan noin 16 alukselle.
Tuen laajentamiseen on osoitettu 3,8 miljoonaa euroa valtion vuoden 2007 budjetissa.

Laajennettua tukea sovelletaan 1.1.2007 alkaen aiheutuviin miehistökustannuksiin.


Kolarikorjaaminen ja harrasteajoneuvojen rakentaminen helpottuvat

Kolarikorjaamisen ja harrasteajoneuvojen rakentamisen prosenttisäännöt lievenevät vuodenvaihteessa. Aikaisempaa harvemmat osat vähentävät ajoneuvon alkuperäisyyttä, vaikka entinen 50 prosentin alkuperäissääntö säilyykin.

Kunnostamis- ja korjaamistarkoituksessa tehdyt osanvaihdot ja korikorjaus sallitaan entistä laajemmin. Muun muassa turvatyynyjä ja turvajärjestelmiä ei enää lasketa mukaan ajoneuvon alkuperäisyyttä määriteltäessä. Lisäksi laskennasta jätetään pois yleiset vaihdettavat osat kuten pyyhkimet, sähköjohdot ja verhoilu. Korin ja rungon suhteellista osuutta painotetaan aikaisempaa enemmän.

Harrastajille uudet säädökset sallivat esimerkiksi korin uudelleenmuotoilun niin, ettei kanta-ajoneuvon osuus pienene. Tämä edellyttää sitä, että alkuperäinen malli ja rakenne säilyvät tunnistettavina.


Pääsy ulkomaisille lapsipornosivuille vaikeutuu

Vuodenvaihteessa tulee voimaan erityislaki, joka varmistaa poliisin oikeuden luovuttaa teleyrityksille tietoja ulkomailla olevista lapsipornosivustoista. Poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa sellaisista ulkomaisista internet-sivustoista, joilla on lapsipornomateriaalia.


Tietoturvatoiminnan voimavaroja lisätään

Teleyritysten Viestintävirastolle maksama tietoturvamaksu puolittuu ensi vuonna. Toimilupa- tai ilmoitusvelvolliset teleyritykset ovat maksaneet Viestintävirastolle tietoturvamaksua vuodesta 2004. Tietoturvatoiminnan kustannuksia halutaan jakaa tasapuolisemmin, koska Viestintäviraston CERT-FI -yksikön (Computer Emergency Response Team) toiminnasta on hyötyä koko yhteiskunnalle.

Jatkossa osa CERT-FI-yksikön toiminnasta rahoitetaan huoltovarmuusvaroilla. Huoltovarmuuskeskus ryhtyy ostamaan Viestintävirastolta tietoturvapalveluita yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijoiden käyttöön. Kaikkiaan järjestely lisää Viestintäviraston CERT-FI-yksikön resursseja.


Uudet radiotoimiluvat ja lupia mobiilitelevisioon

Uudet kaupallisten ja paikallisten radioiden toimiluvat tulevat voimaan. Vuoden alusta aloittaa kaksi uutta Swelcom Oy:n kanavaa. Toimiluvat ovat voimassa vuoden 2011 loppuun.

Viestintävirasto alkaa ensi vuonna myöntää lupia uudessa mobiilitelevisioverkossa lähettäville ohjelmistoille. Muita kuin televisio- tai radiopalveluita voi mobiilitelevisioverkossa tarjota ilman ohjelmistolupaa.


Iniön lauttamaksut poistuvat

Iniön yhteysalusreitin lauttamaksut poistuvat vuoden alussa. Iniön yhteys siirtyy Merenkulkulaitokselta Tiehallinnon maksuttomien lauttojen hoidettavaksi.

Vuosi sitten muiden kuin vakituisten asukkaiden taksat Iniön yhteysalusreitin eräillä osilla kaksinkertaistuivat. Näin kävi, koska reitillä otettiin käyttöön aluskohtainen hinnoittelu matkakohtaisen hinnoittelun sijasta. Muuttuneita maksuja pidettiin kohtuuttoman korkeina.


Televisiomaksu nousee

Televisiomaksu nousee tammikuun alussa. Vuoden lupa maksaa 208,15 euroa, puolen vuoden 104,75 euroa, kolmen kuukauden 53 euroa ja yhden kuukauden lupa 17,95 euroa. Korotus on 3,7 prosenttia