Vuodenvaihteen 2014-2015 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2014 8.08
Uutinen

Rikkidirektiivi voimaan

Laivojen uudet rikkirajoitukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015. Rikkidirektiivin ja sen taustalla olevan IMOn päätöksen noudattamista valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Polttoaineen rikkipitoisuus laskee 0,1 painoprosenttiin rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Amerikan mantereen merialueella. Laivat voivat täyttää määräykset käyttämällä matalarikkistä polttoainetta, asentamalla rikkipesureita tai siirtymällä käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten nesteytettyä maakaasua (LNG).

Vuoden 2015 alkupuolella rikkidirektiivin noudattamista valvotaan tehostetusti. Kampanjan aikana tarkastetaan runsaasti aluksia ja otetaan aluksilta polttoainenäytteitä rikkipitoisuuden selvittämiseksi.


Alennuksia väylämaksuihin ja ratavero poistetaan

Merenkulun väylämaksut puolitetaan vuosiksi 2015-2017. Samalla ajanjaksolla rautateiden tavaraliikenteessä ei peritä rataveroa. Laeilla kompensoidaan EU:n rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia merenkululle ja rautatieliikenteelle.

Valtion tuloja väylämaksujen ja rataveron muutokset alentavat väliaikaisesti yhteensä 55,7 miljoonaa euroa vuodessa. Toimenpiteiden tavoitteena on keventää elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden, kustannusrasitetta.

Väylämaksujen yksikköhintoja alennetaan niin, että painotus on lastialuksilla ja parhailla jääluokilla. Liikennevirastolle palveluja tuottavilta jäänmurtajilta väylämaksua ei perittäisi jatkossa lainkaan. Tämä muutos on pysyvä.


Satamalait kumotaan

Satamien sääntelyä koskevat yleiset lait kumotaan, koska erilliselle satamalainsäädännölle ei ole enää tarvetta.
Perinteisesti suurin osa Suomen satamista on ollut kuntien omistamia ja ylläpitämiä. EU:n kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaisesti kuntalakia muutettiin 2013 niin, että kunnalliset satamat on yhtiöitettävä tämän vuoden loppuun mennessä.

Jatkossa satamatoimintoihin sovelletaan asiakohtaisesti erityislainsäädännön määräyksiä esimerkiksi ympäristölupia myönnettäessä ja turvatoimia määritettäessä.

Lakien kumoaminen vapauttaa satamat toimimaan joustavammin markkinoiden ehdoilla. Varsinaiseen satamatoimintaan lakien kumoamisella ei ole vaikutusta.