Vuodenvaihteen 2012-2013 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2012 14.24
Tiedote

Trafin perimiin maksuihin muutoksia

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) perimiin maksuihin on tulossa vuoden alusta sekä hinnan alennuksia että korotuksia. Hinnanalennukset kohdistuvat lähinnä liikennevälineiden rekisteröinnin maksuihin ja ajokortin hinnan laskuun. Hinnan korotuksia kohdistuu tutkintojen suorittamisesta kerättäviin maksuihin, kuten ajo- ja teoriakokeisiin.

Lisäksi viraston perimiä palvelumaksuja on ryhmitelty uudelleen viraston uuden organisaation mukaan. Vuoden 2013 alusta lähtien maksuryhmät ovat: liikennevälineiden rekisteröinti, pätevyyksien rekisteröinti sekä tutkinnot, luvat ja valvonta.

Uuden maksuasetuksen mukaiset maksut ovat voimassa vuoden 2015 loppuun.


Toimivaltamuutoksia joukkoliikenneasioissa

Joukkoliikennelakiin tulee viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Kaikissa muutoksissa on kyse siitä, että toimivalta siirretään sinne, missä päätöksiä on tarkoituksenmukaisinta tehdä.

Joukkoliikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät keskitetään valtakunnallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Keskittämisen tarkoituksena on yhdenmukaistaa prosesseja, joilla lupia myönnetään.

Toinen muutos on, että jatkossa Liikennevirasto päättää valtion talousarviossa osoitetun joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Muutos ei vaikuta määrärahan suuruuteen.


Rautateiden turvallisuuskoulutusvelvoite laajenee

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä koskeva laki muuttuu.

Lailla toteutetaan kansallisesti uutta EU-lainsäädäntöä, jolla edistetään rautatiealan turvallisuuskoulutukseen, erityisesti veturinkuljettajakoulutukseen pääsemistä sekä koulutuksen tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.

Lain mukaan rautatieyritys voidaan siinä säädetyin edellytyksin määrätä antamaan veturinkuljettajakoulutukseen liittyvää työnopastusta uusien alalle tulossa olevien toimijoiden veturinkuljettajaoppilaille. Lisäksi laki laajenee koskemaan nykyistä kattavammin myös yksityisraiteita ja niillä toimivia yrityksiä ja näiden yritysten palveluksessa olevia rautatieliikenteen liikenneturvallisuustehtäviä hoitavia henkilöitä.


Tilaajan vastuu tavarankuljetuksissa kasvaa

Kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muutos tulee voimaan. Sen mukaan ammattimainen kuljetuksen tilaaja on vuoden alusta velvollinen selvittämään, että kuljetuksen suorittajalla on tarvittava liikennelupa. Selvitys pyydetään kuljetusyrittäjältä tai selvitetään myöhemmin julkiseksi tulevasta ELY-keskusten liikenneluparekisteristä.


Meriliikenteen matkustajien oikeudet paranevat

Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet paranevat EU-asetuksen myötä. Asetuksessa säädetään matkustajan vähimmäissuojasta ja liikenteen harjoittajien ja terminaalinpitäjien velvollisuuksista matkan keskeytyessä. Jatkossa matkustajalla on oikeus hakea korvausta tilanteissa, joissa laivamatka viivästyy tai kokonaan peruuntuu. Lisäksi laivayhtiöllä on aikaisempaa suuremmat velvollisuudet matkustajien majoituksen ja ruokailujen järjestämisestä, kun laivamatka myöhästyy. Asetuksessa säädetään lisäksi vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista kuten esteettömyydestä, tiedotuksesta ja avustamisesta.


Matkustajaliikenteen harjoittajien vastuisiin tarkennuksia

Merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuut lisääntyvät. Uudella EU-asetuksella nostetaan rahdinkuljettajan vastuunrajoja matkustajille kohdanneista vahingoista ja säädetään pakollisesta rahdinkuljettajan vakuutuksesta. Lisäksi parannetaan vahingonkärsijän oikeutta suoraan kanneoikeuteen vakuutuksenantajaa kohtaan. Asetus sisältää lisäksi säännökset liikunta-apuvälineiden korvauksesta, ennakkomaksusta ja tiedottamisesta matkustajille.