Vaikutusarviointikyvyn kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2024 8.38
Kolumni
Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki
Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki (Kuva: Keksi/LVM)

Jokainen hallitus kirjaa kautensa alussa yhteiseen ohjelmaan, mitä yhteiskunnallisia muutoksia se haluaa saada aikaiseksi. Virkakunnan tehtävä on auttaa hallitusta saavuttamaan tavoitteensa. Vaikutusten arviointi on tässä tärkeässä roolissa. Tämä koskee monenlaista valmistelua säädöshankkeista ohjelmiin, suunnitelmiin ja liikennehankkeisiin.

Oikea-aikaisesti tuotettu tieto suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista tarkoittaa, että toivottu muutos voidaan todennäköisemmin saada aikaan. Etukäteisarvioinnin lisäksi tarvitaan jälkiarviointia ja seurantaa. Näin opimme, millaisia toivottuja ja myös ei-toivottuja vaikutuksia toimenpiteet ovat tuottaneet. Tiedon pohjalta voidaan tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 

Vaikutusten arviointi vaatii jatkuvaa kehittämistä. Suomi ja ympäröivä maailma muuttuvat ja tietotarpeet sen myötä. Taloudellisten vaikutusten arviointia on tehty jo pitkään. Viime aikoina on noussut esimerkiksi tarve ymmärtää toimien turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia entistä monipuolisemmin. Lisäksi toimenpiteiden yhteisvaikutusten arvioinnista on tullut yhä tärkeämpää, sillä useilla eri toimilla voidaan pyrkiä samaan tavoitteeseen. 

Kyky arvioida vaikutuksia koostuu monista tekijöistä. Onnistuakseen vaikutusarvioinnit on sidottava kiinteäksi osaksi valmistelun prosesseja. Riippuen arvioitavista vaikutuksista tarvitaan erilaisia menetelmiä, tietoaineistoja, tutkimustietoa ja muuta tietopohjaa. Ja tietysti osaamista arviointien tuottamiseen ja vaikutusarvioinneista saatavan tiedon hyödyntämiseen.

Vaikutusarviointikyvyn kehittäminen ulottuu yli hallituskausien. Se on pitkäjänteistä toimintaa, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa laadukas ja läpinäkyvä virkavalmistelu. Se vaatii laajaa yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua muiden hallinnonalojen, tutkijoiden ja selvityksiä laativien konsulttien kanssa.

Aloitimme helmikuussa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vaikutusarviointikykytyön. Tavoitteena on tämän vuoden aikana selvittää nykyinen vaikutusarviointikykymme, muodostaa tavoitteet vaikutusarvioinnille vuodelle 2030 ja määritellä keinot tavoitteen saavuttamiseksi. 

Voit seurata työmme etenemistä hankeikkunasta. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kokemuksia tai ajatuksia siitä, mitä meidän olisi hyvä ottaa huomioon työssämme, ole rohkeasti yhteydessä!

 

Niko-Matti Ronikonmäki
yksikön johtaja, konserniohjausosasto