Vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin tulossa muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2004 13.35
Tiedote
Vaarallisten aineiden kuljetuksia kotimaassa säätelevä laki ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan mahdollisimman pitkälle kansainvälisiä määräyksiä, sopimuksia ja Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 16. joulukuuta. Lain voimaantuloajaksi ehdotetaan kevättalvea 2005.

Lakiin otettaisiin säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä turvatoimista ja -velvoitteista, joiden tarkoituksena on estää kuljetettavien aineiden varkaudet ja muu tahallinen väärinkäyttö.

Tie- ja rautatiekuljetuksia hoitavien osapuolten olisi laadittava turvasuunnitelma silloin, kun kyse on aineesta, joka voi aiheuttaa suurta vaaraa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Tällaisiin kuljetuksiin käytettävä kuljetusväline olisi turvattava riittävällä tavalla.

Suuria määriä vaarallista ainetta saisi jättää kuljetettavaksi vain asianmukaisesti tunnistetulle tie- ja rautatiekuljetuksen suorittajalle. Myös vaarallisten aineiden ilmakuljetusten ja kappaletavaran aluskuljetusten osapuolten olisi asianmukaisin turvatoimin ehkäistävä varkauksia ja muuta väärinkäyttöä.

Kuljetuksiin liittyvissä tehtävissä, kuten pakkaamisessa, kuormaamisessa, lastaamisessa ja tilapäisessä säilytyksessä, olisi noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottamalla huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto.

Lakiin lisättäisiin säännökset vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten rajoittamisesta tunnelissa. Tällaisesta rajoituksesta päättäisi liikenne- ja viestintäministeriö. Rajoituksen tulisi perustua riippumattoman toimielimen suorittamaan tunnelin vaarojen arviointiin. Rajoituksia annettaisiin kuitenkin vasta vuoden 2007 jälkeen.

Lakiin otettaisiin säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä ratapihalla, satamassa, lentopaikalla ja muussa terminaalissa.

Vaarallisen aineen tilapäiseen säilytykseen käytettävän ratapihan, terminaalin ja muun vastaavan paikan tulisi olla turvattu. Tämä ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi parkkipaikkoja. Tosin tällaiset pysähtymiset parkkipaikoilla pitäisi ottaa turvasuunnitelmassa ja sen täytäntöönpanossa huomioon.

Jatkossa myös satamiin olisi laadittava turvallisuusselvitykset, jollaiset ratapihoilla jo on. Turvallisuusselvityksen hyväksyisi Merenkulkulaitos. Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan satamien olisi toimitettava turvallisuusselvityksensä hyväksyttäviksi ensimmäisen kerran vuoden 2006 loppuun mennessä.


Lisätietoja

liikenneneuvos Seija Miettinen, puh. (09) 160 28563
yli-insinööri Liisa Virtanen, puh. (09) 160 28564