Lakiluonnos sähköisen viestinnän palveluista lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2019 14.15
Tiedote
Kuvaaja kuvaa konserttia videokameralla (Kuva: Shutterstock)
Kuvaaja kuvaa konserttia videokameralla (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 20.11.2019 lähettänyt luonnoksen sähköisen viestinnän palvelulaista lausunnoille. Lakiuudistuksen tavoitteena on muun muassa edistää laajakaistaverkkojen ja viestintäpalvelujen saatavuutta sekä palvelujen esteettömyyttä ja kuluttajan oikeuksia.

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa pannaan täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. teledirektiivi) tuomat vaatimukset. Samalla uudistetaan kansallista sähköisen viestinnän sääntelyä.

Viestintäpalveluja koskeviin sopimuksiin tiukennuksia

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että määräaikaisten matkaviestinverkon liittymäsopimusten enimmäiskesto lyhennettäisiin nykyisestä 24 kuukaudesta 12 kuukauteen. Sopimusajan lyhentäminen helpottaisi kuluttajien mahdollisuuksia vaihtaa matkaviestinverkon tarjoajaa. Lisäksi esityksellä velvoitettaisiin teleyritys tarjoamaan kuluttajalle helppokäyttöinen ja maksuton mahdollisuus liittymän päättymispäivämäärän tarkastamiseen.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös muita uusia säännöksiä, joilla parannetaan kuluttajan asemaa ja mahdollisuuksia vaihtaa palveluntarjoajaa.  

Laajennuksia televisio-ohjelmien tekstitysvelvoitteeseen

Lakiluonnoksen mukaan televisiotoimijoiden ääni- ja tekstitysvelvoitteet laajenisivat koskemaan osittain myös tilausohjelmapalvelujen tarjoajia. Lisäksi Yleisradion kanaville sekä niin sanotuille yleisen edun kanaville säädettäisiin tekstityksen laatuun liittyvä velvoite, joka edellyttää, että suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien tekstityksen on oltava käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää.

EU-lainsäädäntö edellyttää, että audiovisuaalisten mediapalvelujen esteettömyyttä parannetaan asteittain. Nyt esitetyt toimet edistävät osaltaan tätä tavoitetta Suomessa.

Yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeutta nostetaan

Luonnoksessa ehdotetaan yleispalvelulaajakaistan vähimmäisnopeuden nostoa 5Mbit/s nopeuteen.

Tällä hetkellä yleispalveluyritykseksi nimetyn teleyrityksen on tarjottava jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään 2Mbit/s yhteys.

Yleispalvelunopeuden nostosta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Yleispalvelu olisi jatkossakin viime sijainen turvaverkko ja peruspalvelujen saatavuuden takaaja, mikäli saatavissa ei ole markkinaehtoisia ratkaisuja.

Vauhtia huippunopeiden yhteyksien rakentamiseen

Huippunopeiden langattomien yhteyksien saatavuutta edistettäisiin säätämällä muun muassa radiotaajuuksien käyttöönoton määräajoista sekä uusista verkkotoimilupamenettelyistä.

Luonnoksessa myös ehdotetaan, että yritysten huomattavaa markkinavoimaa koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että yrityksille voitaisiin asettaa uudenlaisia velvollisuuksia huippunopeiden laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Tällaisia olisivat esimerkiksi yhtenäistetyt menettelyt yritysten välisille yhteisinvestoinneille sekä vanhan infrastruktuurin korvaamista koskevat säännökset.

Muita muutoksia

Jatkossa valtakunnallisiin tilaajanumeroihin (yritysnumerot) soittaminen saisi maksaa vain matkapuhelin- tai paikallispuhelinmaksun verran, jolloin valtakunnalliset tilaajanumerot voisivat kuulua osaksi normaaleja puhepaketteja tai rajattomia liittymiä. Esimerkiksi osa valtionhallinnon puhelinnumeroista on tällaisia tilaajanumeroita.

Lisäksi lausunnoille lähteneessä lakiluonnoksessa ehdotetaan direktiiveistä johtuvia pienempiä muutoksia myös kuvaohjelmalakiin, ajoneuvolakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin vaaratiedotteesta. Esimerkiksi vaaratiedottamista koskevan EU-sääntelyn täytäntöön panemiseksi ehdotetaan sovelluspohjaista ratkaisua.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika sähköisen viestinnän palvelulain luonnoksesta päättyy 16.1.2020.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai toissijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Uudistustyön tueksi ministeriö asetti 28.1.2019 seurantaryhmän, jonka toimikausi kestää 31.12.2020 saakka. Seurantaryhmä on kokoontunut kuluneen vuoden aikana seitsemän kertaa.

Ministeriö tiedottaa lakihankkeen etenemisestä verkkosivuillaan.

Sähköisen viestinnän sääntelyn tavoitteena on taata toimivat, edulliset ja kattavat yhteydet ja viestintäpalvelut kaikille kansalaisille, kilpailukykyinen toimintaympäristö ja toimivat markkinat yrityksille sekä mahdollistaa uusien palveluiden kehittäminen.

EU:n teledirektiivi sisältää säännöksiä muun muassa viestintäverkkojen ja radiotaajuuksien käytöstä, huomattavasta markkinavoimasta, yleispalveluvelvollisuudesta, sähköisistä viestintäpalveluista ja loppukäyttäjien oikeuksista, numeroinnista sekä sähköisen viestinnän viranomaisista. AVMS-direktiivi sääntelee televisiolähetystoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja videonjakoalustoja.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, @WirenSini
neuvotteleva virkamies Emil Asp, p 0295 34 2498, @toutain