Utkastet till lag om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2019 14.15
Pressmeddelande
Man tar video i konsert (Bild: Shutterstock)
Man tar video i konsert (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet sände 20 november 2019 ett utkast till lag om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss. Syftet med lagreformen är bland annat att främja tillgången till bredbandsnät och kommunikationstjänster samt att förbättra tjänsternas tillgänglighet och konsumentens rättigheter.

Genom reformen verkställs kraven enligt EU-direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) och direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (telekomdirektivet). Samtidigt uppdateras den nationella regleringen av elektronisk kommunikation.

Skärpta villkor i avtal om kommunikationstjänster

I lagutkastet föreslås att den maximala längden på tidsbegränsade abonnemangsavtal för mobilnät ska förkortas från nuvarande 24 månader till 12 månader. En förkortad avtalstid avses underlätta konsumenternas möjligheter att byta leverantör av mobiltelenät. Dessutom förpliktas teleföretaget genom propositionen att erbjuda konsumenten en lättanvändbar och avgiftsfri möjlighet att kontrollera slutdatumet för abonnemanget.

Det föreslås också att det till lagen fogas andra nya bestämmelser som förbättrar konsumentens ställning och möjligheter att byta tjänsteleverantör.

Skyldigheten att texta televisionsprogram utvidgas

Enligt lagutkastet utvidgas televisionsaktörernas skyldighet att förse program med ljud och text till att delvis gälla också leverantörer av beställ-tv-tjänster. Dessutom åläggs Rundradions kanaler och så kallade kanaler som betjänar allmänintresset en skyldighet som rör textningskvaliteten, vilket förutsätter att textningen av program på finska och svenska ska vara tillräckligt klar och begriplig för användaren.

I EU-lagstiftningen förutsätts det att tillgängligheten till audiovisuella medietjänster gradvis förbättras. De åtgärder som nu föreslås främjar för sin del detta mål i Finland.

Minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande ska höjas

I utkastet föreslås att minimihastigheten för bredband för samhällsomfattande tjänster ska höjas till 5 Mbit/s.

I dagsläget ska ett teleföretag som utsetts till ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kunna erbjuda alla stadigvarande bostäder och företags fasta driftställe ett abonnemang till skäligt pris och av hög kvalitet med en hastighet på minst 2 Mbit/s.

Bestämmelser om att höja hastigheten för de samhällsomfattande tjänsterna ska i fortsättningen utfärdas genom förordning av statsrådet. De samhällsomfattande tjänsterna avses också i fortsättningen vara ett skyddsnät i sista hand och en garant för tillgången till basservice, om det inte finns marknadsmässiga lösningar att tillgå.

Byggandet av supersnabba förbindelser påskyndas

Tillgången till supersnabba trådlösa förbindelser ska främjas bl.a. genom bestämmelser om tidsfrister för ibruktagande av radiofrekvenser samt om nya förfaranden för nätkoncessioner.

I utkastet föreslås också att bestämmelserna om företagens betydande marknadsinflytande ändras så att företagen kan åläggas nya slags skyldigheter för att främja bredbandsförbindelser med höga hastigheter. Sådana är t.ex. harmoniserade förfaranden för gemensamma investeringar mellan företag samt bestämmelser om att ersätta befintlig infrastruktur.

Andra ändringar

I fortsättningen ska avgiften för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer) endast få vara lika stor som mobiltelefon- eller lokaltelefonavgiften, varvid de riksomfattande abonnentnumren kan ingå i normala telefonpaket eller obegränsade abonnemang. Till exempel en del av statsförvaltningens telefonnummer är sådana abonnentnummer.

I det lagutkast som sänts på remiss föreslås dessutom mindre ändringar till följd av direktiven också i bildprogramlagen, fordonslagen och markanvändnings- och bygglagen samt i lagen om varningsmeddelanden. Till exempel för att genomföra av EU-lagstiftningen om varningsmeddelanden föreslås en applikationsbaserad lösning.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till lag om tjänster inom elektronisk kommunikation går ut den 16 januari 2020.

Alla organisationer och medborgare är välkomna att uttala sig. Utlåtanden begärs i första hand på webben på adressen www.lausuntopalvelu.fi eller i andra hand per e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag. Som stöd för arbetet tillsatte ministeriet 28 januari 2019 en uppföljningsgrupp vars mandatperiod pågår till och med den 31 december 2020. Uppföljningsgruppen har sammanträtt sju gånger under det gångna året.

Ministeriet informerar på sin webbplats om hur lagprojektet framskrider.

Syftet med regleringen av elektronisk kommunikation är att säkerställa fungerande, förmånliga och täckande förbindelser och kommunikationstjänster för medborgare, en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö, en fungerande marknad för företag och att möjliggöra utvecklingen av nya tjänster.

EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser bl.a. om användningen av kommunikationsnät och radiofrekvenser, betydande marknadsinflytande, samhällsomfattande tjänster,  elektroniska kommunikationstjänster och slutanvändarnas rättigheter, numrering och myndigheter inom elektronisk kommunikation. AVMS-direktivet innehåller bestämmelser om sändningsverksamhet för television, tjänster för beställ-tv och plattformar för delning av videor.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, @WirenSini
Emil Asp, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 498, @toutain