Työryhmä: Suomenlahden ja sisävesien saaristoliikenteen määrärahat pidettävä entisellään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2005 16.14
Tiedote
Suomenlahden ja sisävesien saaristoliikenteen määrärahaa ei tule leikata, katsoo liikenne- ja viestintäministeriön asettama saaristoliikennetyöryhmä. Työryhmän mukaan nykyistä yhteysalusliikenteen tasoa ei voi kaikilta osin pitää yllä, jos vuoden 2006 talousarvioesityksen sisältämä rahoituksen vähennys toteutuu.

Kuluvan vuoden budjetissa liikenteeseen on varattu 486 000 euroa, mutta ensi vuoden budjettiesityksessä summa on 286 000 euroa.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää saaristoliikenteen kehittämismahdollisuuksia Suomenlahdella ja sisävesistöissä. Loppuraportissaan työryhmä on kartoittanut nykyiset puutteet ja todennut, että liikenteen kehittäminen edellyttäisi määrärahojen lisäystä.

Saaristoliikennetyöryhmä haluaisi, että yhteysalusliikenteen rahoituksen voisi myöntää useaksi vuodeksi kerrallaan, jolloin toimintaa olisi mahdollista kehittää pitkäjänteisesti. Raportti perää myös lainsäädännön täsmentämistä, sillä nykysäädöksissä on tulkinnanvaraisuuksia ja puutteellisuuksia.

Saaristoliikenteen avustusten piirin laajentaminen olisi työryhmän mukaan perusteltua. Uutena asiana työryhmä ehdottaa, että talvella kauppamerenkulun väylien ylittämiseen tarkoitettujen jääsiltojen rakentamiseen ja ylläpitoon voisi myöntää avustusta, kuten myös jäänmurtajien avustustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Liikenteenharjoittajien ohella avustusta voisi maksaa kunnille, jotka harjoittavat yhteysalusliikennettä tai ostavat palveluja liikennöitsijöiltä.

Yhteysalusliikenteen maksujen korotuksille työryhmä ei näe tällä hetkellä tarvetta, ja sotaveteraaneille sekä -invalideille voisi myöntää maksuista vapautuksen. Työryhmä kuitenkin kehottaa liikenne- ja viestintäministeriötä selvittämään pikaisesti, mitä vaikutuksia olisi vuoden 2006 budjettiesitykseen sisältyvällä muutoksella, jonka mukaan yhteysliikenteen lipputulot tuloutettaisiin vastedes suoraan liikenteenharjoittajalle. Aiemmin lipputulot ovat menneet Merenkulkulaitokselle.

Suomenlahden ja sisävesien yhteysalusten käyttämien laiturien ja väylien hoitovastuut olisi työryhmän mielestä myös selvitettävä. Tiehallinto ja Merenkulkulaitos tekisivät selvityksen yhteistyönä, ja sen pohjalta voisi harkita Merenkulkulaitokselle myönnettäväksi erillistä määrärahaa laiturien ja satamainfrastruktuurin kehittämiseen. Raportissa kiirehditään etenkin Kotkan saaristossa sijaitsevien Kaunissaaren ja Kuutsalon laiturien ja väylien kunnostamista.

Työryhmän työn piiriin kuuluivat sellaiset Suomenlahden ja sisävesistöjen saaret, joilla ei ole siltaa eikä lossiyhteyttä. Suomenlahdella näillä saarilla on yhteensä runsaat 1800 asukasta, sisävesistöjen saarilla noin 300. Työryhmä toteaa, että asukasluvun pienuuden takia saarten liikenne on tarkoituksenmukaista järjestää avustuspohjaisena, toisin kuin Saaristomerellä.

---

Suomenlahden ja sisävesistöjen saaristoliikenteen kehittäminen.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 74/2005. Pdf-muodossa ministeriön internetsivuilla www.mintc.fi/julkaisujasarja


Lisätietoja:
ylitarkastaja Harry Favorin,
puh. (09) 160 28492