Työryhmä esittää uuden ilmailuviranomaisen perustamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2004 15.10
Tiedote
Ilmailulaitoksen viranomaistehtävien uudelleenjärjestelyä pohtinut työryhmä esittää, että ilmailun julkiset hallintotehtävät siirrettäisiin Ilmailulaitoksesta eriytettävälle uudelle itsenäisellä viranomaiselle, Ilmailuhallinnolle. Erillisen viranomaisen perustamisen taustalla on uusi perustuslaki, liikelaitoslaki ja EU-lainsäädäntö.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että viranomaistoimintojen uudelleen järjestelyn yhteydessä säädettäisiin uusi ilmailulaki, jolla korvattaisiin vuonna 1995 voimaan tullut ilmailulaki.

Valtion liikelaitoksena jatkava Ilmailulaitos huolehtisi edelleen valtion lentoasemista ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmästä. Ilmailulaitos tarjoutuisi tuottamaan eräitä sen toimialaan liittyviä julkisia palvelutehtäviä.

Työryhmä luovutti mietintönsä 16. joulukuuta, jonka jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle.

Ilmailulaitosta koskevassa laissa säädettäisiin mm. Ilmailulaitoksen toimialasta ja tehtävistä, hinnoittelusta, liikemaksujen perimisestä sekä henkilöstöstä.

Ilmailuhallintoa koskevassa laissa määriteltäisiin uuden viraston tehtävät ja organisaatio sekä sen perimien maksujen perusteet.

Uuden ilmailuviranomaisen vuosittaisiksi kustannuksiksi työryhmä arvioi 11,8 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa eli 5,8 miljoonaa euroa kerättäisiin uudella nk. lentoliikenteen valvontamaksulla. Kolme miljoonaa euroa kerättäisiin maksuina ilmailuviranomaisen tekemistä suoritteista sekä toinen kolme miljoonaa euroa valtion talousarviosta.

Ilmailulaitoksesta erillinen ilmailuviranomainen aloittaa toimintansa vuoden 2006 alusta. Työryhmän valtiovarainministeriötä edustanut jäsen jätti raporttiin Ilmailulaitoksen julkisia palvelutehtäviä ja ilmailuviranomaisten toiminnan rahoittamista koskevan eriävän mielipiteen.

Uudella ilmailulailla säänneltäisiin mm. lentokoneiden turvallisuudesta, lentoliikenteen henkilöstöä ja ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevista turvallisuussäännöistä, lennonvarmistuksesta, lentoasemista ja siviili-ilmailun turvaamisesta.

Viranomaistoimintoja hoitavat nyt Ilmailulaitoksessa lentoturvallisuushallinto ja lentoliikennehallinto. Ne antavat lentoturvallisuusohjeita ja määräyksiä, valvovat siviili-ilmailua ja myöntävät lentolupakirjoja. Niiden tehtäviin kuuluvat myös kansainvälinen
yhteistoiminta ja sopimukset.


Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639