Tiukennuksia alusten jätteiden ja lastien käsittelyyn – asetus lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2021 17.15 | Julkaistu suomeksi 4.5.2021 klo 15.16
Tiedote
Veneitä satamassa Espoossa. (Kuva: Ilari Nackel / Shutterstock)
Veneitä satamassa Espoossa. (Kuva: Ilari Nackel / Shutterstock)

Merenkulun ympäristölainsäädäntöä uudistetaan. Samalla asetukseen tehdään muutoksia, jotka liittyvät etenkin EU:n uudistetun alusten jätteiden vastaanottoa satamissa koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 25. toukokuuta mennessä.

Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja sitä koskevaan asetukseen tehdään muutokset, joita uudistettu alusjätedirektiivi ((EU) 2019/883) edellyttää. Direktiivin tavoitteena on parantaa jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä satamissa, mikä vähentää merten roskaantumista ja vaarallisten aineiden, kuten öljyn päätymistä veteen. Myös alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien siirtoja ja polttoaineen toimituksia koskevaa sääntelyä täsmennetään.

Satamien jätehuoltovaatimuksia tarkennetaan

Jätteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia tarkennetaan asetuksella. Asetusluonnoksen mukaan jätteiden vastaanotto satamassa voidaan järjestää joko pysyvällä vastaanottolaitteella tai tarvittaessa tilattavalla vastaanottopalvelulla.

Kaikkien satamien on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Asetusluonnokseen on päivitetty direktiivin edellyttämällä tavalla vaatimukset, mitä sataman jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää.

Asetuksessa säädettäisiin siitä, että jätemaksun suuruus vaihtelee jätteen vaarallisuuden ja jätteestä syntyvien kustannusten mukaan. Lisäksi määriteltäisiin lähimerenkulku, joka on direktiivin mukainen peruste alentaa jätemaksuja.

Asetuksessa säädettäisiin lisäksi varautumistoimista, joita satama-alueiden ulkopuolella edellytettäisiin, kun haitallisia lasteja siirretään alusten välillä tai polttoainetta toimitetaan aluksesta toiseen. Esimerkiksi vaarallisia lasteja siirrettäessä tai polttoainetta toimitettaessa aluksen on järjestettävä paikalle apualus, jolla on käytettävissään riittävä torjuntakalusto. Lisäksi säädettäisiin siitä, mitä tietoja aluksen on ilmoitettava ennakkoon viranomaisille, kun lasti siirretään tai polttoainetta toimitetaan.

Merenkulun ympäristönsuojelusta annettuun asetukseen tehtäisiin myös teknisiä muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Alusjätedirektiivin edellyttämien muutosten kansalliseen lainsäädäntöön tulee olla voimassa 28.6.2021. Tuolloin voimaan tulisivat myös uudistettu merenkulun ympäristönsuojelulaki sekä asetus.

Merenkulun ympäristönsuojelulain uudistusta on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä vuodesta 2019 alkaen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2021.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura

Yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen