Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä suunnitelma

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2010 10.11
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat linjanneet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kouluopetuksessa.

Linjaukset ja toimenpiteet koskevat koko peruskoulutusjärjestelmää kuten koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta, tekniikkaa ja yhteyksiä, opetustiloja sekä oppimateriaaleja.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma luovutettiin Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle 1. joulukuuta.

Kolmivuotisen hankkeen loppuraportissa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat 20 hankkeessa mukana olleen koulun kokemuksiin sekä aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksiin.

Keskeiseksi kysymykseksi suunnitelmassa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet.

Suunnitelmassa käsitellään yhteyksiä ja laitteita, pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta.

Suunnitelmassa on myös arvioitu, mitä ehdotusten toteuttaminen valtakunnallisesti tulisi maksamaan. Toimenpiteiden laajentaminen koko suomalaiseen perusopetukseen maksaisi vuosina 2011-2015 yhteensä 397 miljoonaa euroa. Tästä laitteiden osuus olisi 182 miljoonaa ja palvelujen 112 miljoonaa euroa.

Poimintoja suunnitelmasta

Verkkoon perustetaan kansallinen opetuksen tietopalvelu, joka sisältää mm. verkkopohjaiset alustavaihtoehdot ja oppimisympäristöt, työvälineet, opetussuunnitelmat ja linkit materiaalipankkeihin.

Oppilaille varmistetaan riittävät valmiudet toimia verkossa. Tiedon jakamisesta siirrytään ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja tiedon yhdistämiseen. Otetaan käyttöön tätä tukevia sovelluksia ja välineitä.

Sähköiset oppimateriaalit kootaan yhden hakupalvelun saavutettaville. Tämä väylä olisi edu.fi, joka olisi sekä opettajien että oppilaiden käytössä. Sähköisten oppimateriaalien arvonlisäveron tulisi olla sama kuin painettujen materiaalien.

Ajanmukaistetaan tietoverkot. Koulujen opetustilat varustetaan valokuituyhteyksillä valtion, opetuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyönä. Opettajien ja opetustilojen tieto- ja viestintätekniselle varustukselle asetetaan tavoitetaso.

Opettajankoulutuslaitosten tutkintovaatimukset ajanmukaistetaan mediakasvatuksen ja TVT:n käytön osalta. Opettajien täydennyskoulutukseen lisätään TVT:n opetuskäyttöä ja verkostoyhteistyön osaamista kehittäviä teemoja.

Opettajien välistä yhteistyötä lisätään ja sisällytetään TVT:n opetuskäyttö osaksi paikallisia suunnitelmia.

Kehitetään koulujen verkostoyhteistyötä. Luodaan eettiset pelisäännöt sekä koulujen keskinäiseen että koulun ja yritysten väliseen verkostoyhteistyöhön.


Lisätietoja

pääjohtaja Timo Lankinen, Opetushallitus, puh. 040 348 7154
opetusneuvos Merja Lehtonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 160 77355
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, puh. 09 160 28671 tai 040 505 6124