Tiedon hyödyntäminen on virkatyön ytimessä

Julkaisuajankohta 8.9.2021 5.00
Kolumni
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki (Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää Keksi/LVM)

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.  

Puhumme nykyisin paljon tietoon perustuvasta päätöksenteosta ja tiedolla johtamisesta sekä sen merkityksestä kaikessa tekemisessämme. Äskettäin tästä puhuessani sain vastaan kysymyksen: eivätkö päätökset sitten ennen ole perustuneet tietoon? Vastasin, että kyllä tietenkin tähän on ennenkin pyritty. Mutta kysymys sai minut pysähtymään sen äärelle, mikä nyt on erityisesti muuttunut tai uutta.

Ilmiselvä seikka on ihan vain tiedon määrän valtava lisääntyminen ja sen saatavilla olo aina ja kaikkialla. Tietoa tulvii joka tuutista, eikä sitä enää välttämättä tarvitse virastosta jalkautua jonnekin hakemaan.

Tiedon lajeja on käytettävissä laaja kirjo: on esimerkiksi ennakointitietoa, tutkimustietoa, tilastoja, kokemustietoa ja kokeilujen kautta saatavaa tietoa. Tiedon saatavuus ei tietenkään itsessään takaa sen hyvää käyttöä. Haasteenamme on tiedon analysointi, valinta, yhdistäminen ja hyödyntäminen sekä tähän tarvittavien menetelmien ja osaamisen kehittäminen. Aikaakin tämä vaatisi.

Päätöksenteolle tullut lisää vaatimuksia

Monimutkaistuva maailma ja asioiden yhä monimutkaisemmat kytkennät asettavat kaikelle tekemiselle ja päätöksenteolle lisääntyviä vaatimuksia. Käynnissä oleva vihreä ja digitaalinen murros vaatii laajaa toimintaympäristön ymmärrystä ja jatkuvaa päivittämistä; ne tuntuvat ja näkyvät meidän kaikkien työssä.

Päätöksentekoon kohdistuu paljon erilaisia vaateita. Jatkuvien yhteyksien, netin ja somen maailmassa tarpeisiin pitäisi pystyä reagoimaan aina vain nopeammin. Toiminnan tulee olla myös entistä osallistavampaa, avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Samaan aikaan päätöksenteon taustalla tulee olla strategisempaa ja pitkäjänteisempää näkemyksellisyyttä.

Tiedon hyödyntäminen edellyttää kontekstin ymmärtämistä

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietopohjaan perustuvaa päätöksentekoa. Laadukasta tietopohjaa tarvitaan, jotta haasteisiin vastaamiseksi tehdään tarvittavia toimia oikeaan aikaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön konsernistrategiassa tämä on vahvasti tunnistettu. Siinä kyky hyödyntää tietoa päätöksenteon pohjana on nostettu strategisesti keskeiseksi osaksi osaamistamme. Strategiassa on nostettu esiin myös, että tiedon hyödyntämisen edellytyksenä on ymmärrys kontekstista, mikä syntyy vuorovaikutuksessa yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Kontekstin ymmärtämisessä tärkeää on pitää kirkkaana mielessä myös se, keitä varten toimimme. Tehtävämme on kuunnella ja tuntea asiakkaamme: ihmiset ja elinkeinoelämä. Tavoitteenamme on samalla tarjota kansalaisille ymmärrystä päätöksenteon kohteena olevista asioista ja lisätä yhteiskunnallista keskustelua. Tiedon hyödyntäminen antaa meille myös mahdollisuuden kehittää jatkuvasti toimintaamme ja säilyttää luottamusta hyvään hallintoon.

Lisäarvoa tiedon jakamisesta

Tietoa on analysoitava ja tulkittava monesta näkökulmasta. Tämä edellyttää meiltä myös toimintakulttuuria, jossa tunnistetaan, että vuorovaikutus, avoin dialogi ja verkostot ja näiden hallinta ovat yhtä tärkeitä kuin itse tieto. Tiedon jakaminen on arvokasta ja tuottaa lisäarvoa. Avoimessa vuorovaikutuksessa syntyvät tiedon pohjalta myös uudet ideat ja ratkaisut.

Keskeistä on, että tietoa hyödynnetään ja jaetaan myös hallinnonalojen kesken avoimessa yhteistyössä. Kansainvälinen ja EU-taso kytkeytyvät saumattomasti kansalliseen tekemiseemme. Tärkeää on myös kytkeytyä kansalliseen ja EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaan ja osaamisen kasvattaminen siihen liittyen. T&I-tulosten ja ratkaisujen hyödyntämisessä on Suomessa paljon kehitettävää.

Tieto ei ole itseisarvo, vaan se mitä saamme sen mahdollistamana aikaan.

Käynnissä oleva tutkitun tiedon teemavuosi antaa mahdollisuuden kertoa monipuolisesti LVM:n ajankohtaisista teemoista ja teoista eli valottaa myös moninaista rooliamme yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Minna Kivimäki
kansliapäällikkö

2021 Blogit Blogit 2021