Televisio- ja radiotoimijoille valvontamaksu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2007 14.15
Tiedote
Televisio- ja radiotoimijat maksavat jatkossa Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta.

Valtioneuvosto esitti televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain vahvistamista 15. marraskuuta.

Valvontamaksua maksavat ne yritykset ja muut yhteisöt, joilla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa televisio- tai radiotoimintaan sekä Yleisradio Oy.

Yleisradion maksama valvontamaksu on 165 000 euroa vuodessa. Valtakunnallisen televisiotoiminnan harjoittajilla maksu on 16 000 euroa ja radiotoiminnan harjoittajilla 8000 euroa toimilupaa kohti. Alueellista tai paikallista televisio- tai radiotoimintaa harjoittavien toimijoiden valvontamaksu on 800 euroa.

Valvontamaksun määrässä on otettu huomioon yrityksen osuus koko toimialan liikevaihdosta sekä yrityksen valvonnasta Viestintävirastolle aiheutuva työmäärä.

Viestintävirasto mm. valvoo, että televisio- ja radiotoimijat noudattavat toimilupaehtoja ja annettuja säännöksiä mainonnasta, sponsoroinnista ja ohjelmistosta. Se myös käsittelee katsojien ja kuuntelijoiden tekemät valitukset ja tekee valvontatutkimuksia ja -selvityksiä.

Toimiluvan haltijat alkavat maksaa valvontamaksua vuoden 2008 alusta.

Aiemmin analogisen televisiotoiminnan harjoittajat maksoivat Viestintävirastolle toimilupamaksua. Sen maksaminen lakkasi kun Suomessa siirryttiin digitaalisiin televisiolähetyksiin 31. elokuuta. Valvontamaksu on toimilupamaksua yksinkertaisempi ja tasapuolisempi maksu.

Viestintävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on turvata viestintämarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus sekä edistää viestintäverkkojen teknistä toimivuutta ja turvallisuutta. Se on nettobudjetoitu virasto, joka kattaa toimintansa kustannukset pääosin keräämillään maksuilla.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620