Teknologia tuo turvallisuutta liikenteeseen

Julkaisuajankohta 17.6.2021 6.44
Kolumni
Elina Immonen ja Saara Reinimäki (Kuva: LVM)

Valtaosa tieliikenteen onnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Myös harrasteilmailun parissa sekä huviveneilyssä sattuu vaaratilanteita ihmisen erehtyväisyydestä johtuen.

Kaikissa liikennemuodoissa teknologian kehitys on kuitenkin vähentänyt näiden virheiden mahdollisuuksia ja parantanut turvallisuutta. On siis ilmeistä, että myös parhaillaan lausunnolla olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa teknologisella kehityksellä on tärkeä rooli.

Teknologian kehityksen ja automaation mahdollisuuksia on pohdittu paljon liikenneturvallisuusstrategiaa työstettäessä. Kaikkien liikennemuotojen työryhmissä käsiteltiin automaatiota, digitalisaatiota ja tiedon hyödyntämistä. Myös ministeriön automaatiokehitystä valmistelevassa työssä turvallisuuden lisääntyminen on keskeinen tavoite ja reunaehto.

Teknologia mukaan asteittain

On tärkeää, että uutta turvallisuutta lisäävää teknologiaa voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa, kun se on saatavilla markkinoille. Tätä kehitystä varmistamme ennakoivalla, yhteensovitetulla ja teknologianeutraalilla sääntelyllä. Liikenteen automaatio kehittyy asteittain, ja vielä pitkään maalla, vesillä ja ilmassa liikkuu yhtä aikaa sekä ihmisen että automaation ohjaamaa hybridiliikennettä. Koko liikennejärjestelmän on siis tuettava turvallista, älykästä liikennettä, sekä minimoitava inhimillisen virheen mahdollisuuksia ja niiden mahdollisesti kohtalokkaita seurauksia.

Tiedon hyödyntäminen ja saatavuus ovat keskeisiä sekä älykkään liikenteen, että liikenneturvallisuuden edistämisessä. Ajoneuvot voivat esimerkiksi välittää ajantasaista tietoa sääolosuhteista tai ruuhkatilanteista. Liikenteenohjaus tehostuu ajantasaisen, koneluettavan tiedon hyödyntämisen avulla. Tiedon saatavuus ja hyödyntäminen edistävät myös matkaketjujen turvallisuutta henkilöliikenteessä ja tavaralogistiikassa, kun esimerkiksi lähtö- ja saapumisajat ja muut olennaiset tiedot ovat kaikkien hyödynnettävissä. Tämä vähentää ruuhkia ja yllättäviä kiiretilanteita. 

Kyberturvallisuus on uusi liikenneturvallisuuden muoto

Teknologinen kehitys ja lisääntynyt tiedon hyödyntäminen ovat tuoneet liikenteeseen uuden turvallisuusnäkökulman, kyberturvallisuuden. Verkossa ja laitteissa tullaan jatkossa keräämään ja käsittelemään paljon nykyistä enemmän tietoa. Viestintäverkkojen, liikennejärjestelmän ja liikennevälineiden väliset riippuvuussuhteet lisääntyvät.

Liikenteen kyberturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös valtioneuvoston 10. kesäkuuta 2021 antamassa periaatepäätöksessä yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvasta ja tietosuojasta. Sen mukaisesti toteutetaan lainsäädäntömuutokset, joilla varmistetaan, että Liikenne- ja viestintävirastolla on mahdollisuus antaa määräyksiä kaikkien liikennemuotojen tietoturvasta.

Lausunnolla oleva Liikenneturvallisuusstrategia sisältää useita toimenpiteitä liikenteen kyberturvallisuuden varmistamiseksi olipa sitten kyseessä drone-harrastaja tai raideliikenteen ammattiliikenne. Molempien osalta on syytä varmistaa, että tietämys kyberturvallisuudesta on kohdillaan.  Strategiassa esitetään myös selvitettäväksi mahdollisuutta Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen Tietoturvamerkin myöntämiseen myös kuluttajakäyttöön tarkoitetuille droneille.

Jotta teknologiasta voidaan hyötyä, on tärkeää, että uusien teknologioiden käyttöaste kasvaa. Mahdollistavan sääntelyn lisäksi tämä edellyttää, että turvallisen teknologian käyttöön kannustetaan ja siihen on saatavilla ohjeistusta. Teknologinen kehitys ei ole tavoite itsessään, vaan väline, jolla saamme turvallisemman, kestävämmän ja tehokkaamman liikennejärjestelmän.

Elina Immonen ja Saara Reinimäki
Elina Immonen on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja ja Saara Reinimäki tieto-osaston automaatioyksikön johtaja.

Luonnos liikenneturvallisuusstrategiasta on lausuntokierroksella. Lausuntoja voi antaa 13.8.2021 saakka osoitteessa Lausuntopalvelu.fi
Lue myös valmisteilla olevasta liikenteen automaatiosuunnitelmasta sekä tuoreesta periaatepäätöksestä koskien yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa.

2021 Blogit Blogit 2021 automaatio data digitalisaatio kyberturvallisuus liikenneturvallisuus liikenneturvallisuusstrategia teknologia