Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus tulevaisuuden liikenteen kulmakiviä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2012 15.37 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.41
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on kevään aikana aloittanut selvityksensä siitä, miten Suomessa edetään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmää johtaa Jorma Ollila. Selvityksen kohteena on muun muassa se, miten Suomen tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä.

- Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus ovat tulevaisuuden liikenteen kehittämisen keskeisiä lähtökohtia. Liikennejärjestelmää tulee kehittää niin, että se on koko yhteiskunnan kannalta tehokas ja oikeudenmukainen. Kehittämistä on tarkasteltava niin liikenteen toimivuuden, ympäristön kuin turvallisuudenkin kannalta, toteaa Jorma Ollila.

Oikeudenmukaisen ja älykkään liikenteen työryhmä järjesti ensimmäisen sidosryhmäseminaarin 12. kesäkuuta. Seminaarissa käsiteltiin liikenteen oikeudenmukaista hinnoittelua, tiemaksujen tavoitteita ja kansainvälisiä kokemuksia. Työryhmän työ on vasta alussa ja työ jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.


Tiemaksut yksi vaihtoehto uuden liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi

Tiemaksut eivät ole itsessään tavoite, vaan yksi mahdollinen keino liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevan liikennepoliittisen selonteon mukaan liikennejärjestelmän kehittämiseen tarvitaan nykyistä tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja, kuten liikenteen taloudellista ohjausta.

Selonteon mukaan liikenteen hinnoittelua kehitetään ohjaamaan ja tehostamaan liikennejärjestelmän käyttöä, parantamaan turvallisuutta ja vähentämään ympäristöhaittoja sekä rahoittamaan liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Tarkoituksena on määritellä hinnoittelun pitkän tähtäimen strategia ja sen yhteys muun muassa liikennejärjestelmän rahoitukseen ja autoilun verotukseen.

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa myös tieto- ja viestintäteknologian avulla eli ns. älyliikenteen keinoin. Älykästä liikennejärjestelmää kehitetään Suomessa riippumatta siitä, otetaanko tiemaksut käyttöön tulevaisuudessa.


Nykyinen liikenteen hinnoittelujärjestelmä ei mahdollista tehokasta taloudellista ohjausta

Työryhmä tarkastelee tiemaksujen vaikutuksia kolmen keskeisen liikennepoliittisen tavoitteen eli toimivuuden, ympäristön ja turvallisuuden kautta. Nykyinen liikenteen hinnoittelujärjestelmä ei työryhmän mukaan mahdollista tieliikenteen tehokasta ohjausta, koska veroja ei voida asettaa ja muunnella ajan ja paikan mukaan.

Liikenteen verotus Suomessa koostuu ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä maksettavasta autoverosta, vuosittain maksettavasta ajoneuvoverosta ja liikennepolttoaineiden polttoaineverosta. Liikenteen verotus kohdistuu siten sekä ajoneuvon hankintaan, käytettävissä oloon että todelliseen käyttöön.

Nykyjärjestelmään liittyy tiettyjä oikeudenmukaisuusongelmia. Nykyisen järjestämän voi katsoa suosivan paljon ajavia, varakkaita, kaupungissa asuvia ja ulkomaista kalustoa.

Työryhmä toi esiin sen, että tiemaksujen oikeudenmukaisuutta pohtiessa olennaista on kokonaisvaltainen tarkastelu eli miten tiemaksujen kustannukset ja hyödyt jakaantuvat eri ryhmien kesken.


Tiemaksut kansainvälistä arkea

Työryhmä on kevään aikana tutkinut liikenteen hinnoittelun käytäntöjä kansainvälisesti. Erilaisia tienkäyttömaksujärjestelmiä on jo käytössä ympäri maailmaa ja myös 21 Euroopan unionin jäsenmaassa. Suurimmassa osassa maita sähköiset kilometrimaksujärjestelmät koskevat nykyisin vain raskaita ajoneuvoja. Henkilöautoilta perittävät maksut koskevat yleensä vain moottoriteitä ja joitakin muita pääteitä. Lisäksi eräissä maissa on käytössä alueellisia maksuja, kuten ruuhkamaksuja.

EU-tasolla tavoitteena on kaikkien liikennemuotojen tasavertainen hinnoittelu niin sanottujen "käyttäjä maksaa" ja "saastuttaja maksaa" -periaatteiden mukaisesti. Liikennekäyttäytymistä negatiivisesti ohjaavat kannustimet halutaan poistaa.

EU:n liikennepolitiikan pitkän aikavälin tavoitteena on soveltaa käyttömaksuja kaikkiin ajoneuvoihin koko verkostossa. Näin voitaisiin vastata vähintään infrastruktuurin ylläpitoon, ruuhkautumiseen, ilmansaasteisiin ja meluhaittoihin liittyvistä kustannuksista.

Liikenneministeri Merja Kyllönen asetti helmikuussa työryhmän selvittämään, miten päästään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän puheenjohtaja on Jorma Ollila ja jäseninä on liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen sekä valtiovarainministeriön ylintä johtoa. Lisäksi työryhmään kuuluu tutkimus- ja tiedemaailman edustajia. Sidosryhmiä kuullaan laajasti työn aikana.

Lisätietoa työryhmästä ja sen tekemistä selvityksistä löytyy ministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.lvm.fi/tulevaisuuden-liikenne


Lisätietoja:
Liikenneneuvos Tuomo Suvanto, puh. 0295 34 2403
Yksikön päällikkö, liikenneneuvos Risto Murto, puh. 0295 34 2639