Suomi painotti ministerineuvostossa vähärikkisen polttoaineen kustannusten seurantaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2008 17.47
Tiedote

Suomi antoi EU:n liikenneministereille MARPOL-yleissopimuksen uudistettua ilmansuojeluliitettä koskevan tiedonannon. MARPOL-sopimuksella määritetään merenkulun maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun säännökset.

- Viime lokakuussa IMO:ssa yksimielisesti hyväksytty MARPOL-yleissopimuksen uusi ilmansuojeluliite on erittäin tärkeä, kun laivojen aiheuttamia päästöjä rajoitetaan. Samalla kun EU:ssa edistetään terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä toimenpiteitä, on varmistettava, että kuljetuspalvelujen tuottajilla on todelliset mahdollisuudet toimia uusien vaatimusten mukaisesti, painotti liikenneministeri Anu Vehviläinen. EU:n liikenneministerineuvosto kokoontui 9. joulukuuta Brysselissä.

Suomi korosti, että EU:n tasolla on aktiivisesti seurattava uudistetun ilmansuojeluliitteen vaikutuksia. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, miten vähärikkisen polttoaineen saatavuus ja hinta kehittyvät. Polttoaineen sallittu rikkipitoisuus tulee vuoden 2015 alusta olemaan 0,1 prosenttia MARPOL-yleissopimuksen niin kutsutuilla erityisalueilla, kuten Itämerellä ja Pohjanmerellä.

- Jos tilanne vaatii, on riittävän ajoissa ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin EU:n tasolla, jotta olisimme valmiit, kun kansainväliset säännöt tulevat voimaan. Kysymys on yhteisestä huolesta. Toisille huoli on pitkät kuljetusetäisyydet päämarkkina-alueille. Toisille taas se, että liikenne saattaa siirtyä mereltä maalle, ministeri Vehviläinen muistutti.

Suomen ehdotus sai neuvostossa tukea ja EU:n komissiolta pyydettiin, että se laatisi arvion tiukemman rikkipitoisuuden taloudellisista vaikutuksista.

Ministerit saivat myös puheenjohtajan näkemyksen siitä, miten eurovinjettidirektiiviä tulisi muuttaa. Direktiivillä määritetään, miten jäsenmaat voivat lisätä ulkoisia kustannuksia kuorma-autoilta perittäviin tietulleihin. Puheenjohtajamaa Ranska katsoi, että asiasta ei vielä ollut mahdollista löytää yhteisymmärrystä. Siksi asian ratkaisu siirtyy seuraavan puheenjohtajavaltion Tsekin kaudelle.

Ministerit keskustelivat myös eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Asetusehdotuksen muutoksella pyritään parantamaan erityisesti lentoliikenteen kustannustehokkuutta, kapasiteetin käytön tehostamista myöhästymisten vähentämiseksi sekä turvallisuutta. Uudeksi tavoitteeksi yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaan lainsäädäntöön lisättäisiin ympäristönsuojelu.

Suomi painotti omassa puheenvuorossaan, että vastustaa kuitenkin komission ehdotusta mahdollisista vastatoimista, jotka liittyvät kolmansien maiden ilmatilansa käyttörajoituksiin.

Lounaalla ministerit keskustelivat siitä, mihin toimiin eri jäsenmaat ovat ryhtyneet taloudellisen taantuman estämiseksi liikennesektorilla.


Lisätietoja: kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, p. 040 754 9871