Selvitys datanhallinta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2023 13.51
Tiedote
Työntekijä katsoo näyttöpäätteitä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Työntekijä katsoo näyttöpäätteitä. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja työryhmän selvitysluonnoksesta koskien datanhallinta-asetuksen kansallista toimeenpanoa. Lausuntokierros on käynnissä 16.2.-5.4.2023.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen datan hallinnoinnista, eli datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan 23.6.2022. Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä. Asetuksella luodaan datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan pohjautuva kehys, joka lisää datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eli sitä on noudatettava sellaisenaan. Vaikka EU-asetukset eivät vaadi samanlaista täytäntöönpanoa kuin direktiivit, kansalliseen sääntelyyn ja käytäntöön sisältyvät mahdolliset päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet on poistettava siltä osin kuin kansallista liikkumavaraa ei ole jätetty. Lisäksi datanhallinta-asetuksessa edellytetään tietyn kansallisen sääntelyn antamista.

Työryhmän työssä on keskitytty julkisen sektorin toimeenpanotyötä vaativiin kokonaisuuksiin

Työryhmän työssä on keskitytty niihin asetuksen kokonaisuuksiin, jotka vaativat julkisen sektorin täytäntöönpanotyötä. Nyt lausuttavana olevassa selvitysluonnoksessa on pyritty kokoamaan datanhallinta-asetuksen velvoitteita ja erittelemään niiden sisältöä.

Jokainen ministeriö vastaa siitä, että sen hallinnonalan lainsäädäntö ja toiminta ovat EU-oikeuden mukaisia. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän tukemaan tätä kunkin ministeriön tehtävää 4.10.2022. Työryhmän tehtävänä on ollut:

1. Koota eri hallinnonaloilla voimassa oleva lainsäädännön ja käytännön nykytila sekä tuottaa aineistoa vaikutustenarvioinnin pohjaksi.

2. Tuottaa ehdotus tavoiteltavaksi toimintaympäristöksi ja erityisesti selvittää tarkoituksenmukainen tapa järjestää datanhallinta-asetuksen mukaiset viranomaistehtävät mukaan lukien seuraamussääntely.

Mitä seuraavaksi?

Selvitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 5.4.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen toimeenpanon ja lainsäädännön valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Datanhallinta-asetusta sovelletaan 24.9.2023 alkaen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Merita Erkkilä, p. 0295 342 136, [email protected]

Lainsäädäntöneuvos Tuomas Kaivola, p. 0295 342 366, [email protected]