Selonteon valmistelussa korostuvat hyvät kontaktit ja yhteistyö

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2011 12.54
Uutinen

Liikennepoliittista selontekoa valmistellaan parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä hallinnonalan, muiden ministeriöiden ja esimerkiksi kuntien kanssa. Liikennepolitiikan eri teemoihin pureudutaan osaprojekteissa, joita vetävät liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet. Asioita valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti selonteon kaikissa projekteissa ja vaiheissa.

Liikenneneuvos Petri Jalasto vetää osaprojektia, jossa keskitytään kestävään yhdyskuntarakentamiseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Isona asiana tässä projektissa ovat valtion ja kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen sovittavat MAL-aiesopimusmenettelyt, joita valmisteltiin jo edelliselläkin hallituskaudella.

- Tampereen MAL-aiesopimus allekirjoitettiin keväällä 2011 ja se on ollut lähtökohtana uusille mahdollisille sopimuksille Helsingin, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla. Nyt MAL-mallia sovitetaan selonteon resursseihin, kertoo Jalasto.

MAL-sopimusten valmistelussa korostuu mutkaton yhteistyö.
- Kontaktit kaupunkiseutuihin ovat jo ennestään vahvat, olemme niihin jatkuvasti yhteydessä. Kunnat ovat vahva toimija maankäytössä, joten MAL-sopimuksia ei ylipäätään voi edistää ilman hyvää yhteistyötä kuntien kanssa. Selontekoon liittyen olemme pitäneet sidosryhmille keskustelutilaisuuden, jossa olemme käyneet läpi kestävän yhdyskuntarakenteen eri puolia, kertoo Jalasto osaprojektin vuorovaikutuksesta.

MAL-sopimuksilla ja muulla valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä tähdätään toimivaan yhteiskuntarakenteeseen. Maankäyttöä kehitetään huomioiden hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuus.

Jalaston tontilla selontekoprosessissa on myös kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.
- Tässäkin kunnilla on iso rooli. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään laittamalla täytäntöön ministeriössä vuonna 2011 valmistunut kävelyn ja pyöräilyn strategia. Liikennevirasto on tässä päätoimija; he ovat laatineet kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä toimintasuunnitelman. Kävely ja pyöräily haluttaisiin nostaa tasavertaisiksi kulkutavoiksi muiden rinnalle. Tässä niin kuin monessa muussakin selonteon osaprojektissa yksi iso kysymys on rahoituksen järjestäminen, toteaa Jalasto.

Rahoituskysymyksiä pohditaan laajemmin omassa osaprojektissaan. Muissa selonteon osaprojekteissa pureudutaan esim. palvelutasoon, logistiikkaan, joukkoliikenteeseen, ympäristöön ja turvallisuuteen. Osaprojektit ovat olennainen osa liikennepoliittista selontekoa, jossa määritellään liikennepolitiikan pitkän tähtäimen linjaukset, toimenpideohjelma ja visio.