Hallituksen esitys LVM:n budjetiksi 3,24 mrd. euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2016 13.30
Tiedote

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,24 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017.

Liikenneverkolle esitetään 1 919 miljoonaa euroa, liikenteen viranomaispalveluihin 57,7 miljoonaa euroa, liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin 209,2 miljoonaa euroa, viestintäpalveluihin ja -verkkoihin sekä viestinnän tukemiseen 519 miljoonaa euroa, hallintoon sekä toimialan yhteisiin menoihin 485,2 miljoonaa euroa sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluihin 45,2 miljoonaa euroa.

Korjausvelan pienentämiseen 304 miljoonaa euroa

Liikenneverkon ylläpitoon eli perusväylänpitoon esitetään 1 279 miljoonaa euroa sekä kehittämiseen, maa- ja vesialueiden hankintoihin ja korvauksiin 469 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidon määrärahoista 304 miljoonaa kohdentuu korjausvelan pienentämiseen. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeisiin vastaavaan hyvään kuntoon.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen esitetään 13 miljoonan euron määrärahaa.

Neljä uutta hanketta käynnistyy

Vuonna 2017 käynnistetään neljä uutta kehittämishanketta: valtatie 4 Oulu-Kemi (125 milj. euroa), valtatie 5 Mikkeli-Juva (121 milj. euroa), valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (198 milj. euroa) sekä Luumäki-Imatra-Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen (165 milj. euroa).

Lisäksi Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden suunnittelua jatketaan. Hankkeen jatkosuunnittelun kokonaiskustannukset ovat 40 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2017 osoitetaan 10 miljoonaa euroa.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2016 tehtiin päätös Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien valtionavustuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee täydentämään talousarvioehdotustaan näiden hankkeiden osalta syksyllä 2016.

Liikenneturvallisuusrahat Trafin keräämiksi ja jakamiksi

Uutena asiana talousarviossa on tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen varattu 9,1 miljoonaa euroa. Asia liittyy liikennevakuutuslain muutokseen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Muutoksen jälkeen vastuu liikenneturvallisuusmaksun kannosta ja kerättyjen varojen myöntämisestä toimijoille siirtyy Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Tähän saakka maksujen keräämisestä ja tukien myöntämisestä on vastannut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Liikennevakuutuskeskus.

Liikenteen tukirahat kuluvan vuoden tasolla

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin esitetään yhteensä 209,6 miljoonan euron määrärahaa. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitetaan 101,4 miljoonaa euroa. Tuki laajenee koskemaan myös merenmittausaluksia.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen esitetään 84,5 miljoonan euron määrärahaa. Tästä junaliikenteen ostoihin osoitetaan 30,2 miljoonaa. Alueellisen ja paikallisen liikenteen ostojen, hintavelvoitteiden ja kehittämisen osuus on 33,5 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahalla tuetaan suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikennettä, toteutetaan kehittämishankkeita sekä ostetaan lentoliikennettä ja Merenkurkun liikennettä yhteensä 20,8 miljoonalla eurolla.

Saariston yhteysalusliikenteen ostamiseen ja kehittämiseen esitetään 13 miljoonaa euroa sekä yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimuksiin 5,3 miljoonaa euroa. Tämä turvaa palvelujen säilymisen nykytasolla.

Ylelle ei indeksikorotusta

Viestinnän tukemiseen esitettävästä 519 miljoonasta eurosta 508 miljoonaa osoitetaan Yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen. Vuoden 2017 määrärahassa ei ole otettu huomioon indeksitarkistusta.

Sää-, meri- ja ilmastopalvelut

Ilmatieteen laitoksen 45,2 miljoonan euron toimintamenomäärärahaan sisältyy 2 miljoonaa euroa suurteholaskennan uusimiseen. Lisäksi säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 miljoonaa euroa.

Virastoille lisärahoitusta tehtävien hoitoon

Ajoneuvoveron laajeneminen autoista muihin moottoriajoneuvoihin ja rekisteröityihin veneisiin lisää Liikenteen turvallisuusviraston Trafin kustannuksia. Budjettiesityksessä on näihin lisäkustannuksiin osoitettu 1 miljoonan euron lisäystä Trafin määrärahoihin.

Viestintävirastolle esitetään 140 000 euron lisämäärärahaa vakavien tietoturvaloukkauksien havainnointi- ja varoituspalvelujen resurssien varmistamiseen.

Romutuspalkkiokokeilulle ei jatkoa

Hallituksen esitykseen ei sisälly liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus 13,4 miljoonan euron määrärahasta romutuspalkkiokokeilun jatkamiseen.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Mikael Nyberg (liikenneverkko, hankkeet), p. 040 837 8794

yksikön johtaja Sabina Lindström (liikenteen tuet, Yle), p. 040 527 6103

talousjohtaja Jaana Kuusisto, p. 040 837 8839

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, (sää-, meri- ja ilmastopalvelut), p. 0400 788 530