Regeringen föreslår en budget på 3,24 miljarder euro för KM 2017

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2016 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 3,24 miljarder euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för år 2017.

Enligt förslaget anvisas 1 919 miljoner euro till trafiknäten, 57,7 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 209,2 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 519 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät och stöd för kommunikation, 485,2 miljoner euro till förvaltning och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 45,2 miljoner euro till tjänster som gäller väder, hav och klimat.

Det eftersatta underhållet minskas med 304 miljoner euro

För underhåll av trafiknätet, alltså bastrafikledshållning, föreslås 1 279 miljoner euro och för utveckling av trafiknätet, anskaffningar av och ersättningar för mark- och vattenområden 469 miljoner euro.

Av anslaget för bastrafikledshållningen anvisas 304 miljoner euro till att minska underhållsskulden. Med eftersatt underhåll, eller underhållsskuld, avses den penningsumma som behövs för att se till att trafiklederna är i så gott skick att de motsvarar dagens behov.

För underhåll och iståndsättning av enskilda vägar föreslås ett anslag på 13 miljoner euro.

Fyra nya trafikprojekt startar

År 2017 inleds följande fyra nya utvecklingsprojekt: riksväg 4 Uleåborg-Kemi (125 miljoner euro), riksväg 5 S:t Michel-Juva (121 miljoner euro), riksväg 12 på ringvägen söder om Lahtis (198 miljoner euro) samt banavsnittet Luumäki-Imatra och därifrån vidare till ryska gränsen (165 miljoner euro).

Dessutom fortsätter planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. De totala kostnaderna för den fortsatta planeringen av projektet är 40 miljoner euro, av vilket 10 miljoner euro anvisas för 2017.

I regeringens ramförhandlingar i april 2016 fattade man beslut om statsunderstöd till Spår-Jokern och spårvägen i Tammerfors. Kommunikationsministeriet kompletterar sitt budgetförslag för dessa projekt under hösten 2016.

Trafi samlar in och delar ut medel för trafiksäkerheten

Ett nytt inslag i budgeten är ett anslag på 9,1 miljoner euro som reserverats för att främja säkerheten i vägtrafiken. Anslaget grundar sig på en ändring av trafikförsäkringslagen som avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Efter ändringen är det Trafiksäkerhetsverket Trafi som bär ansvaret för att en trafiksäkerhetsavgift tas ut och för att de insamlade medlen beviljas de berörda aktörerna. Hittills har Trafikförsäkringscentralen som sorterar under social- och hälsovårdsministeriet samlat in avgifterna och beviljat stöden.

Stöden till trafiken håller samma nivå som i år

Enligt förslaget är anslaget för att köpa trafiktjänster och stödja trafiken totalt 209,6 miljoner euro. För förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport anvisas 101,4 miljoner euro. Stödet utvidgas till att omfatta även sjömätningsfartyg.

För upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 84,5 miljoner euro. Av detta belopp allokeras 30,2 miljoner euro till upphandling av tågtrafik eller så kallad avtalstrafik. För upphandling av regionala och lokala trafiktjänster, prisskyldigheter och utveckling anvisas 33,5 miljoner euro. Anslaget används också till att stödja kollektivtrafiken i stora och medelstora städer, till att genomföra utvecklingsprojekt och till att upphandla flygtrafik samt fartygstrafik i Kvarken till ett belopp av 20,8 miljoner euro.

För upphandling och utveckling av förbindelsfartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 13 miljoner euro och för avtalstrafik med förbindelsfartyg 5,3 miljoner euro. Detta är tillräckligt för att upprätthålla den nuvarande servicenivån.

Yle får ingen indexhöjning

Av det föreslagna anslaget på 519 miljoner euro för att stödja kommunikation anvisas 508 miljoner euro till att täcka kostnader för Rundradions (Yles) allmännyttiga tjänster (public service). I budgeten för 2017 ingår ingen indexjustering.

Väder-, havs- och klimattjänster

I omkostnadsanslaget för Meteorologiska institutet på 45,2 miljoner euro ingår 2 miljoner euro för att utveckla kapaciteten för högpresterande databehandling. För ersättningsinvesteringar i nätverket av väderradar har ytterligare 1 miljon euro reserverats.

Ämbetsverken får tilläggsfinansiering

Till följd av att fordonsskatten utvidgas rån bilar till andra motorfordon och registrerade båtar ökar kostnaderna för Trafiksäkerhetsverket Trafi. I budgetpropositionen anvisas Trafi för dessa tilläggskostnader en anslagsökning på 1 miljon euro.

Enligt förslaget får Kommunikationsverket ett tilläggsanslag på 140 000 euro för att tillgodose de resurser som behövs för att förebygga, observera och informera om allvarliga informationssäkerhetsbrott.

Försöket med skrotningspremie fortsätter inte

I regeringens proposition ingår inte ett anslag på 13,4 miljoner euro enligt kommunikationsministeriets förslag för att fortsätta försöket med skrotningspremie.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef (trafiknät, projekt), tfn 040 837 8794

Sabina Lindström, enhetsdirektör (stöd till trafiken, Yle), tfn 040 527 6103

Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839

Juhapekka Ristola, avdelningschef (väder-, havs- och klimattjänster), tfn 0400 788 530