Ratalaki tuo vuorovaikutusta rautateiden rakentamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2006 15.02
Tiedote
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ratalaiksi. Lailla säädeltäisiin rautatien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista.

Ratalain tarkoituksena on lisätä vuorovaikutteisuutta rautateiden suunnittelussa. Laki sujuvoittaa myös rautateiden suunnittelijoiden ja kaavoittajien välistä yhteistyötä.

Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut erillistä ratalakia. Esimerkiksi uusien rautateiden rakentamiseen tarvittavat maa-alueet valtio on hankkinut lunastuslain nojalla.

Lain mukaan rataverkko tulee luokitella runkoverkkoon ja muuhun rataverkkoon. Runkoverkko koostuisi radoista, joilla on valtakunnallista merkitystä.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää sekä maanteiden että rautateiden runkoverkoista sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt ratalain. Ministeriö on aiemminkin voinut päättää runkoteistä, mutta päätöksenteolle rataverkosta ei ole ollut vastaavaa lakipohjaa. Ennen ministeriön päätöstä runkoverkkoasia tulee lain mukaan käsitellä sopivassa ministerityöryhmässä.

Hallituksen esityksen mukaan rautatien rakentamista varten on hyväksyttävä yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma. Ne katsotaan hallinnollisiksi päätöksiksi, joista asianosaisilla on muutoksenhakumahdollisuus. Lakiin tulee myös säännökset valitusoikeuksista ja siitä, miten viranomaisten tulee kuulla kansalaisia ja järjestöjä rautatien suunnitteluvaiheessa.

Junaliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ratalakiesitys mahdollistaa sen, että rautatien varrella sijaitsevien alueiden käyttöä rajoitetaan. Niille ei saa rakentaa, ja radanpitäjällä olisi oikeus esimerkiksi harventaa radanvierten kasvillisuutta tarpeen mukaan. Laki sisältää säännöksiä myös tasoristeyksistä.

Ratalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 lopussa tai vuoden 2008 alussa.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479