Raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutosehdotukset komission arvioitaviksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2012 15.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen muutoksia koskevat valtioneuvoston asetuksen pykäläluonnokset EU:n komissiolle mahdollista kannanottoa varten. Suomen on toimitettava muutosehdotukset komissiolle ennen kuin on mahdollista edetä suunnitteilla olevien muutosten voimaansaattamisprosessissa. Asetusmuutosluonnos toimitetaan lähiaikoina kansalliselle lausunnolle myös eri sidosryhmille.

LVM esittää, että jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Samalla esitetään myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia. Väliaikaisilla korotuksilla halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja ja kuljetuskaluston valmistajien toimeksiantoja pidemmälle ajalle.

Jotta elinkeinoelämä hyötyisi muutoksesta, on varmistettava, että liikenneverkon kunto mahdollistaa liikennöinnin suuremmilla ajoneuvoilla. Tämä edellyttää, että muutoksen vaikutukset otetaan huomioon päätettäessä perusväylänpidon rahoituksesta maaliskuun kehysriihessä. Suuremman kaluston täysimittainen hyödyntäminen vaatii rakenteellisia muutoksia erityisesti siltoihin.

Hallituksen kehyskäsittelyn jälkeen muutokset on mahdollista saattaa voimaan ensi kevään aikana, jos EU:n komission taholta ei ilmene estettä etenemiselle.

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä linjasi marraskuun alussa, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. Korotuksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä, vähentää ympäristöpäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä elinkeinoelämälle.

Lisätietoja:
yli-insinööri Juhani Puurunen, p. 0295 34 2558
liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, p. 0295342557