Postilakiin ehdotettu muutos ei luo turvallisuusriskejä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2018 13.10
Uutinen

Julkisuudessa on ollut esillä osin virheellistä tietoa postilakiin ehdotetuista muutoksista. Näitä tietoja on syytä korjata ja täsmentää.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla liikennepalvelulain kolmas vaihe, jossa yhtenä asiana ehdotetaan muutosta postilakiin. Ehdotuksen mukaan postiyritysten olisi luovutettava hallussaan olevat olennaiset postipalvelua koskevat tiedot, jos tietoja hyödynnettäisiin postipalveluiden ja jakelutoiminnan tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietojen saatavuus helpottaisi myös henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämistä. Velvoite luovuttaa postitoimintaa koskevia olennaisia tietoja koskisi kaikkia postilain tarkoittamia postiyrityksiä.

Lakiesitys oli lausuntokierroksella touko-kesäkuussa 2018. Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on täsmennetty siten, että luovutettavien tietojen ei katsota kuuluvan liikesalaisuuden piiriin. Esimerkiksi jakelun reittitietojen avaaminen ei sisälly viimeistelyssä olevaan esitykseen. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojaan. Esityksen lähtökohtana on, että henkilötietoja käsiteltäisiin mahdollisimman vähän. Silloin kun tietoja käsitellään, toimitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tiedot postilaatikoiden sijainnista on jo voimassa olevan postilain mukaan annettava toisen postiyrityksen käyttöön.

Postilain muutosesitys ei luo turvallisuusriskejä yhteiskunnalle eikä yrityksille. Postitoimintaa koskevat olennaiset tiedot eivät olisi vapaasti saatavilla, vaan tietoja saisi luovuttaa ja käyttää vain laissa erikseen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Tietoja ei luovutettaisi avointen rajapintojen kautta massaluovutuksena. Olennaiset tiedot eivät ole ns. avointa dataa eli kuka tahansa ei pysty niitä internetistä lataamaan.

Tähän asti Posti on hallinnut tietoa esimerkiksi postilaatikon paikasta ja postinumeroalueista. Tietojen avaaminen helpottaisi uusien jakelijoiden tuloa postitoimintaan ja olisi omiaan varmistamaan jakelutoiminnan myös haja-asutusalueilla. Tarve postilain muutokselle onkin lähtöisin jakelu- ja sanomalehtiyritysten tarpeesta.

Hallitus hyväksyi heinäkuussa 2018 periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta. Siinä sovittiin postipalveluun oleellisesti liittyvien jakelutietojen avaamisesta postitoiminnassa.