Taksilainsäädäntöön esitetään lukuisia muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2020 13.40 | Julkaistu suomeksi 15.10.2020 klo 15.49
Tiedote
Taksi Helsingissä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Taksi Helsingissä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Hallitus esittää useita muutoksia taksiliikennettä koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksia esitetään liikennepalvelulakiin, ajoneuvolakiin ja tieliikennelakiin. Muutosten tavoitteena on kaikkia asiakkaita palveleva ja luotettava taksiliikenne.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 15. lokakuuta 2020.

Hallitusohjelman mukaisesti esityksen tavoitteena on korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen. Saatavuuden osalta tavoitteena on erityisesti parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa tilannekuva taksipalvelujen saatavuudesta.

- Taksisääntelyn korjaussarjan tarkoitus on luottamuksen palauttaminen niin asiakkaiden kuin taksitoimijoiden keskuudessa. Taksit ovat monelle tärkeä liikkumismuoto, joten palvelua koskevasta epävarmuudesta tulisi päästä eroon, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tarkemmin määritelty koe kuljettajille ja uusi vapaaehtoinen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Taksipalvelujen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi lakiesityksessä on kiinnitetty huomiota taksinkuljettajalta vaadittavaan ammattitaitoon. 

Taksinkuljettajilta vaadittaisiin koe, jonka sisältöä ja järjestämistapaa on nyt täsmennetty. Muutoksen tavoitteena on, että kokeella pystyttäisiin jatkossa arvioimaan entistä paremmin alalle tulevien kuljettajien perusosaamista ja kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa. Havaitusta koevilpistä seuraisi kokeen keskeytys ja kuuden kuukauden pituinen kielto osallistua taksinkuljettajan kokeeseen uudelleen.

Taksinkuljettajat voisivat oman osaamisensa täydentämiseksi käydä laissa määritellyn vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen, jonka aikana kuljettajalla on mahdollisuus saada koulutusta turvallisesta työskentelystä erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Laissa määriteltyä kuljettajakoulutusta voisi hyödyntää myös julkisesti hankittujen kuljetusten vaatimuksissa.

Hinnoitteluun läpinäkyvyyttä ja tehokkaampaa harmaan talouden valvontaa

Lakiesityksessä on yhtenäistetty kyytien hinnoittelua kokevia velvoitteita, jotta asiakkailla on paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa.

Taksikyydin hinta tai hinnan määräytymisen perusteet olisi edelleen ilmoitettava ennen matkan alkua. Jos kyydin hinta ei ole kiinteä, hinnoittelussa olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta sekä käytettävä hinnan määrittelyssä mittauslaitedirektiivin mukaista taksamittaria. Enimmäishinnan asettaminen olisi jatkossa mahdollista vain erityisryhmien lisäpalveluille.

Liikennepalvelulaissa määriteltäisiin kaikista taksikyydeistä verovalvontaa varten kerättävät tiedot, jotka tulisi kerätä taksamittarin tai muun lain ja määräysten mukaisen laitteen tai järjestelmän avulla.Yrittäjiltä vaadittaisiin Y-tunnus jo taksiliikenneluvan myöntämisvaiheessa. Taksiliikenneluvan edellytyksiin tulisi velvollisuus suorittaa yrittäjäkoulutus sekä -koe. Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen tavoitteena on parantaa alalle tulevien yrittäjien taloushallinto- ja liiketoimintaosaamista ja varmistaa, että yrittäjillä on riittävä perusosaaminen yritystoimintaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi.

Valvonnan tehostamiseksi taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulisi pitää aina mukana ajoneuvossa. Myös kuljettajan vastuuta ajoneuvossa mukana pidettävistä asiakirjoista ja tiedoista lisättäisiin ja velvoitteiden rikkomisesta voitaisiin määrätä kuljettajalle liikennevirhemaksu.

Lisäksi taksivalaisin tulisi pakolliseksi tietyin poikkeuksin. Tavoitteena on helpottaa taksin tunnistamista liikenteessä. Tämä parantaa muun muassa taksitoiminnan valvontaa.

Tilannekuvaa taksipalvelujen saatavuudesta parannetaan ja luvanvaraisuutta täsmennetään

Taksiyrityksille ja välityskeskuksille lisättäisiin hintatietojen toimitusvelvollisuus sekä täsmennettäisiin, mitä tietoja palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä on toimitettava viranomaisille. Tällä pyrittäisiin parantamaan viranomaisten tilannekuvaa taksipalvelujen saatavuudesta ja hinnoista.

Jatkossa koti- ja matkailupalveluyritysten palvelukokonaisuuteen sisältyvään kuljetustoimintaan ei vaadittaisi taksiliikennelupaa. Tämä helpottaisi mahdollisuutta tarjota kuljetuspalvelua osana palvelukokonaisuutta.

Samalla täsmennettäisiin, että taksiliikennelupa vaaditaan sekä ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen laissa määritellyillä ajoneuvoilla, että näiden palvelujen tarjoamiseen yleisölle. Muutokset eivät jatkossakaan koske esimerkiksi yksityisten henkilöiden järjestämiä kimppakyytejä, joissa ei ole tulonhankkimistarkoitusta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti

Taksisääntelyyn ehdotettujen muutosten on suunniteltu pääsääntöisesti tulevan voimaan vuoden 2021 alussa. Muutosten voimaantuloa ehdotetaan kuitenkin porrastettavaksi niin, että taksipalvelujen hinnoittelua sekä taksamittareita ja muita laitteita koskevat lakimuutokset tulisivat voimaan vasta 1.6.2021. Liikennepalvelulain muutokseen liittyy myös siirtymäaikoja koulutusvelvoitteiden täyttämiseen ja y-tunnuksen hankkimiseen. 

Lisätietoja

Yksikön johtaja Elina Thorström, p. 040 507 4502

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 050 401 4361