Flera ändringar i lagstiftningen om taxitrafik föreslås

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.40 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 15.49
Pressmeddelande
Foto: Juha Tuomi / Rodeo
Foto: Juha Tuomi / Rodeo

Regeringen föreslår flera ändringar i lagstiftningen om taxitrafik. Ändringar föreslås i lagen om transportservice, fordonslagen och vägtrafiklagen. Syftet med ändringarna är att taxitrafiken ska betjäna alla kunder och vara tillförlitlig.

Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen den 15 oktober 2020.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att korrigera de olägenheter som påträffats i taxiverksamheten som i synnerhet gäller säkerheten, bekämpningen av grå ekonomi, insynen i prissättningen samt tillgången till taxi. I fråga om tillgången är målet i synnerhet att förbättra myndigheternas möjligheter att skapa en lägesbild av tillgången till taxitjänster.

- Syftet med den serie av ändringar som gäller taxiregleringen är att återställa förtroendet bland såväl kunderna som taxiaktörerna. Taxi är ett viktigt färdsätt för många, och därför måste all osäkerhet i fråga om taxitjänsterna undanröjas, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Närmare definierat prov för förare och ny frivillig förarutbildning för grupper med särskilda behov

För att förbättra taxitjänsternas kvalitet och säkerhet har man i lagförslaget fäst uppmärksamhet vid den yrkesskicklighet som krävs av taxiförarna.

Taxiförarna ska avlägga ett prov vars innehåll och organiseringssätt nu har preciserats. Syftet med ändringen är att man genom provet i fortsättningen bättre ska kunna bedöma den grundläggande kompetensen hos de förare som kommer in i branschen och deras förmåga att hantera olika kundgrupper. Provfusk som upptäcks leder till att provet avbryts och på det följer ett förbud på sex månader mot att ånyo delta i provet för taxiförare.

För att komplettera sin kompetens kan taxiförare avlägga en sådan frivillig förarutbildning för grupper med särskilda behov som anges i lagen och under vilken föraren har möjlighet att få utbildning i tryggt arbete med kunder som hör till grupper med särskilda behov. Förarutbildningen som definieras i lagen kan också utnyttjas i villkoren för offentligt upphandlade transporter.

Insynen i prissättningen och effektivare övervakning av grå ekonomi

I lagförslaget förenhetligas de ålägganden som gäller prissättningen av skjutsar för att kunderna ska ha bättre möjligheter att bedöma priset på taxiresan.

Taxiskjutsens pris eller grunderna för hur priset bestäms ska fortfarande meddelas innan resan startar. Om priset på en skjuts inte är fast, ska det vid prissättningen användas en viss prissättningsstruktur och priset på en exempelresa presenteras. Vid fastställandet av priset ska det också användas en taxameter enligt direktivet om mätinstrument. I fortsättningen ska det vara möjligt att fastställa ett maximipris endast för tilläggstjänster för grupper med särskilda behov.

I lagen om transportservice ska man definiera de uppgifter som ska samlas in för skatteövervakning av alla taxiresor, och som ska samlas in med hjälp av taxameter eller någon annan anordning eller system som överensstämmer med lag och föreskrifter. Av företagarna kommer det att krävas FO-nummer redan i det skede då taxitrafiktillståndet beviljas. I förutsättningarna för tillstånd för taxitrafik föreslås en skyldighet att avlägga företagarutbildning och företagarprov. Syftet med företagarutbildningen och företagarprovet är att förbättra kompetensen i ekonomiförvaltning och affärsverksamhet hos de företagare som kommer in i branschen och att säkerställa att företagarna har tillräcklig grundläggande kompetens för att fullgöra de förpliktelser som hänför sig till företagsverksamheten.

För att effektivisera övervakningen ska taxitrafiktillståndet eller en kopia av det alltid medföras i fordonet. Även förarens ansvar för de handlingar och uppgifter som ska medföras i fordonet utökas och för brott mot skyldigheterna kan föraren påföras en avgift för trafikförseelse.

Dessutom blir en taxilykta obligatorisk med vissa undantag. Målet är att underlätta identifieringen av taxibilar i trafiken. Detta förbättrar bl.a. tillsynen över taxiverksamheten.

Lägesbilden av tillgången till taxitjänster förbättras och tillståndsplikten preciseras

En skyldighet att lämna prisuppgifter kommer att påföras taxiföretag och beställningscentraler. Det kommer också att preciseras vilka uppgifter om utbud och efterfrågan på tjänster som ska lämnas till myndigheterna. Syftet med detta är att förbättra myndigheternas lägesbild av tillgången till taxitjänster och priserna.

I fortsättningen ska det för transportverksamhet som ingår servicepaket som hemserviceföretag eller turistföretag erbjuder inte krävas taxitrafiktillstånd. Detta kommer att underlätta möjligheten att tillhandahålla transporttjänstersom en del av servicehelheten.

Samtidigt preciseras det att taxitrafiktillstånd krävs både för yrkesmässig transport av personer med fordon som definieras i lagen och för tillhandahållande av dessa tjänster till allmänheten. Ändringarna gäller inte heller i fortsättningen t.ex. samåkning som ordnas av privatpersoner utan förvärvssyfte.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft stegvis.

De föreslagna ändringarna i bestämmelserna om taxitjänster avses i huvudsak träda i kraft vid ingången av 2021. Det föreslås dock att ikraftträdandet av ändringarna graderas så att de lagändringar som gäller prissättningen av taxitjänster samt taxametrar och annan utrustning inte träder i kraft förrän den 1 juni 2021. Ändringen av lagen om transportservice omfattar också övergångsperioder för fullgörande av utbildningsskyldigheter och anskaffning av FO-nummer.

Ytterligare information:

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502

Hanna Laurila, regeringsråd, tfn 050 401 4361