MyData – oman tiedon hallinta datatalouden keskiössä

Julkaisuajankohta 27.8.2020 5.30
Kolumni
Erityisasiantuntija Lotta Engdahl (Kuva: LVM)

Digitaalinen jalanjälkemme kasvaa nopeasti. Meidän on usein vaikea ymmärtää, mitä tietoja meistä on tallennettu eri organisaatioiden järjestelmiin, digitaalisiin palveluihin ja alustoille. On myös vaikea hahmottaa ja seurata, miten meistä kerättyä tietoa käytetään.

MyData-malli pyrkii antamaan ihmisille pääsyn ja hallinnan omiin tietoihinsa. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa hyvän perustan tälle, mutta GDPR:n mukaisista järjestelmistä puuttuu usein helppokäyttöisiä työkaluja, joilla ihmiset voivat käyttää ja siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen ja eri palvelujen välillä.

Datatalouden saralla edistämme ihmiskeskeisyyttä ja datan saatavuutta. Datatalouden kasvupotentiaali ja liiketoimintamahdollisuudet ovat merkittävät, mutta edellytyksenä datan käytölle hyödyllisiin käyttötarkoituksiin ja ihmisiä varten tehtyjen sovellutusten syntymiselle on datan sujuva ja vastuullinen liikkuminen.

Tällä hetkellä ongelmana on usein tietojen yhteentoimimattomuus eri järjestelmissä, tiedon keskittyminen yksittäisille toimijoille, puutteet datan saatavuudessa ja yksilöiden rajalliset mahdollisuudet hallita omaa dataansa.

Omien tietojen hallinta ja tiedon läpinäkyvyys käytännön tasoalla on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Yhä enemmän tietoa, mukaan lukien henkilötietoja, tarvitaan uhkien kuten nykyisen koronavirusepidemian torjumiseksi. Siksi tarve ymmärtää tiedon jakamisen ja tiedon käyttöoikeuksien periaatteita kasvaa yhä enenevässä määrin.

Olemme julkaisseet yhdessä MyData Globalin kanssa päivitetyn version MyData-raportista, jossa esitellään erilaisia mahdollisuuksia mallin toteuttamiseen. Raportissa käydään läpi esimerkkejä siitä, kuinka henkilötietoja voidaan jakaa yhteentoimivissa ihmiskeskeisissä ekosysteemeissä. MyData-mallin toteuttaminen vaatii tiedon siirrettävyyttä käytännössä, luotettavia dataa välittäviä tahoja eli ns. MyData-operaattoreita. 

Päivitetty selvitys avaa myös MyDatan roolia EU:n päätöksenteossa ja EU-tason tulevissa aloitteissa. Suomi on jo nyt vaikuttanut sekä Euroopassa että globaalisti datatalouden ihmislähtöiseen ja kestävään hyödyntämiseen ja tehty työ näkyy hyvin Euroopan komission 19.2.2020 antamassaan datastrategiassa, joka vastaa Suomen tavoitteita. MyData on yksi ratkaisu toteuttaa näitä tavoitteita.

Jo vuodesta 2014 alkaen liikenne- ja viestintäministeriö on rohkaissut yrityksiä, hallintoa ja yksityishenkilöitä pohtimaan henkilötietomallin mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkoituksena on sisällyttää ihmiskeskeinen datan hallinta läpileikkaavaksi toimintaperiaatteksia kaikille sektoreille.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu tarve arvioida erilaisia tapoja turvata paremmin kansalaisten oikeudet hallita omia tietojaan MyData-periaatteen mukaisesti. Myös Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa –työryhmä on tunnistanut tarpeen vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia lisätä omien viranomaisen hallussa olevien tietojensa saatavuutta ja hyödyntämistä digitaalisessa muodossa. Tämä edellyttäisi lainsäädäntöesteiden purkamista ja MyData-kokeilujen laajentamista.

Datan hallintamallin tulee sisältää MyData poikkileikkaavana periaatteena

EU-laajuisen datatalouden rakentamisessa on tärkeätä edistää luotettavasti toimivien datan sisämarkkinoiden kehittymistä ja datan vapaata liikkuvuutta henkilötietojen suojaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Tätä varten on tärkeää luoda datan hallintamalli, jonka osana MyData-periaate on tärkeässä roolissa.

Konkreettisia esimerkkejä vaatimusmäärittelystä on jo tehty esimerkiksi Sitran toimesta, ja monella teollisuusalalla on hyviä esimerkkejä datan yhteiskäytöstä ja työkaluista, joilla voidaan tehdä esimerkiksi sovellusrajapinnoista ja palveluista entistä yhteentoimivampia keskenään.

Datan hallintamallin hahmottamistyö on jo alkanut komissiossa arviointiperusteisen kyselyn kartoittamisella ja syksyn 2020 aikana luvassa on ehdotus hallintamallin pääpiirteistä. Eurooppalaisen datapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, kuinka hyvin pystytään luomaan tarvittavat mallit, käytännöt ja infrastruktuurit, jotka mahdollistavat tiedon saumattoman ja turvallisen liikkuvuuden.

Tiedon tulisikin siirtyä ja olla käytettävissä yli valtioiden, sektorien ja tieteenalojen välisten rajojen hallintamallilla, jonka poikkileikkaavana periaatteena olisi MyData.

Lotta Engdahl
Kirjoittaja on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikössä

Raportti: MyData – an introduction to human-centric use of personal data (3rd, revised edition)

Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa –työryhmä

2020 Blogit Blogit 2020