Muutoksia liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2019 15.00 | Julkaistu suomeksi 21.11.2019 klo 15.02
Tiedote
Hallitus esittää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamista.
Hallitus esittää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamista.

Hallitus esittää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamista ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista. Kyseessä on niin sanottu korjauspaketti. Muutokset olisivat pääasiassa teknisiä ja koskisivat lähinnä viittauksia muuttuneisiin säädöksiin.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 21. marraskuuta 2019.

Säädöksiä täsmennettäisiin ja ajantasaistettaisiin

Rautateitä ja maanteitä koskevien suunnitelmien kuulutuksista tehtäisiin sähköisiä. Liikenneviranomaisten omilla sivuilla tiedottamisesta tulisi ensisijainen menettelytapa kunnan ilmoituksen sijaan. Kuulutuksesta olisi myös ilmoitettava suoraan niiden kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, joihin kohdistuu laissa erikseen määriteltäviä välittömiä vaikutuksia.

Liikenteen palveluissa annetussa laissa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja valtionvirastolle palautettaisiin toimivalta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille annettaisiin toimivalta kansainvälisen liikenteen kuljetusluvan myöntämiseen niille valtioille, joiden kanssa Suomella ei ole valtiosopimusta.

Traficom olisi jatkossa vastuussa yksityistieasioiden valtakunnallisesta koordinoinnista ja yhteistyöstä, sekä kohdentaisi tienpidon avustukset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain.

Ajoneuvojen siirtämisestä annettu laki annettaisiin kokonaan uudelleen. Asiasisältö ja viranomaisvastuut säilyisivät pääasiassa ennallaan, mutta ne kirjattaisiin nykyistä selkeämmin. Samalla lakiin tehtäisiin eräitä muita täsmennyksiä ja vanhan julkisista kuulutuksista annetun lain kumoutumisesta (1.1.2020) johtuvat muutokset.

Esityksen taustalla on maakuntauudistuksen raukeaminen, jossa osa teknisistä muutoksista oli mukana. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2020. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta sekä ratalain muuttamisesta annetut lait tulisivat voimaan vasta 1.2.2020.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla.

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 0295 34 2354

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295 34 2367