Miten pidämme merenkulun elinvoimaisena

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2013 11.28
Uutinen

Merenkulku on vahvasti kansainvälinen toimiala, jossa kysyntä määräytyy pitkälti maailman talouden yleisen tilan ja kuljetuspalveluja koskevien säädösten ja tukien mukaan. Meriliikennestrategian valmistelussa pureudutaan tekijöihin, joilla toimiala pidetään Suomessa kilpailukykyisenä.

Erityisesti Suomelle toimivat meriliikennepalvelut ovat tärkeitä, sillä maamme ulkomaankaupasta 80 prosenttia kulkee meritse. Lisäksi huoltovarmuuden ylläpitäminen edellyttää että Suomen lipun alla on riittävän suuri kauppalaivasto, joka voi turvata yhteiskunnan ja teollisuuden tärkeät kuljetukset kaikissa olosuhteissa.

Keskustelussa tuet, maksut ja velvoitteet

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2004 valtiontuen käyttöä koskevat suuntaviivat, joiden puitteissa jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaikuttaa kansallisen toimin merenkulkuelinkeinon kansainväliseen kilpailukykyyn.

Valmistelussa olevassa meriliikennestrategiassa keskustellaan seuraavaksi erilaisten tukien, maksujen ja lainsäädännöllisten velvoitteiden vaikutuksista merenkulun toimintaedellytyksille. Keskustelu käydään 22. maaliskuuta. Tilaisuudessa esitellään myös käynnissä olevan väylämaksujen uudistuksen vaihtoehtoisia malleja.

Haasteena on, että tällä hetkellä Suomessa varustamoille maksettavat tuet ovat lähellä EU:n suuntaviivojen mukaista ylärajaa, joten tukia ei ole mahdollista laajentaa tai korottaa. Oman haasteensa tuovat myös nousevat väylä- ja luotsausmaksut, tiukentuvat rikkipäästörajoitukset ja energiatehokkuusvaatimukset sekä hallitusneuvotteluissa vuonna 2011 sovitut merenkulkualan säästövaatimukset.

Strategia käsittelee kauppamerenkulun laajasti

Meriliikennestrategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen. Strategian tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategian valmistelussa on aiemmin käsitelty muun muassa merenkulun työllisyyteen liittyviä haasteita, merenkulun ympäristökysymyksiä sekä satamia, kuljetusketjuja ja merenkulun turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön liikennepolitiikan painopisteistä tällä hallituskaudella. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.