Miten EU edistää uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä?

Julkaisuajankohta 26.4.2022 11.13
Kolumni
Anu Aavamäki [Kuva: LVM]

Lentoliikenteeseen tarvitaan nopeita, vaikuttavia toimia päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat lähivuosien ratkaisu.

Lentoliikenne vähentyi koronapandemian takia, mutta liikenteen määrän ennustetaan kuitenkin kasvavan merkittävästi tulevana vuosikymmenenä. Tarvitaan toimia, joilla lentoliikenteen päästöjä voidaan tosiasiallisesti vähentää jo nyt.

Lentoliikenteessä vaihtoehdot päästöjen vähentämiseksi ovat rajalliset. Sähkölentäminen on tulevaisuutta ja pienpaikkaisissa pienkoneissa sähkölentäminen voi käynnistyä tämän hetkisiä arvioita aikaisemminkin. Isossa kuvassa sähkölentäminen on kuitenkin realismia kaupallisilla markkinoilla vasta kauempana tulevaisuudessa.

Lähivuosien ratkaisu lentoliikenteen päästöjen todelliseen vähentämiseen on uusiutuvissa lentopolttoaineissa. Niiden globaali tai edes EU-tason käyttö on kuitenkin tällä hetkellä hyvin vähäistä, johtuen erityisesti uusiutuvien lentopolttoaineiden korkeammasta hintatasosta. Hinnan laskua varten tarvitaan kysyntää, mutta miten luodaan kysyntää tuotteelle, jonka käyttö ei ole tällä hetkellä taloudellisesti kannattavaa?

Kansallisia ja EU:n laajuisia toimia vireillä

Useat EU:n jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön tai suunnitelleet kansallisia velvoittavia toimia uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Myös Suomessa pyritään pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti lisäämään huomattavasti uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä tulevina vuosikymmeninä.

Lentoliikenne on globaali markkina ja yksittäisten jäsenvaltioiden toimet auttavat vain osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Vauhdittaakseen päästövähennyksiä kaikilla liikenteen sektoreilla, Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2021 ns. 55-valmiuspaketin. Lukuisia asetus- ja direktiiviehdotuksia sisältävän ilmastopaketin tavoitteena on vähentää muun muassa tie-, meri- ja lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

EU:ssa suunnitteilla velvoitteita uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi

Yksi komission aloitteista on asetusehdotus tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä EU:ssa. Ehdotuksen keskeisenä sisältönä on lentopolttoaineen jakelijoihin kohdistuva uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitevelvoite sekä lentoyhtiöihin kohdistuva uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoite.

Ehdotus sisältää harmonisoidut säädökset uusiutuvien lentopolttoaineiden käytöstä ja jakelusta EU:n alueella. Ehdotus asettaa lentopolttoaineen toimittajille velvollisuuden varmistaa, että määritellyillä EU:n lentoasemilla tarjolla olevassa lentopolttoaineessa on tietty osuus uusiutuvaa lentopolttoainetta ja synteettistä sähköpolttoainetta. Ehdotuksen mukaan sekoitevelvoite alkaa kahdesta prosentista vuonna 2025 ja nousee asteittain 63 prosenttiin vuonna 2050. Sähköpolttoaineita koskisi oma alavelvoite vuodesta 2030 lähtien. Lisäksi lentoyhtiöiden tulisi tankata vähintään 90 prosenttia vuotuisesta EU:n lentoasemilta lähteviin lentoihin tarvittavasta vuotuisesta lentopolttoaineen määrästä.

EU:n näytettävä suuntaa

Yhteiset toimet ovat tärkeitä, jotta lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Jäsenvaltiot ovat yhdessä tuumin nähneet ReFuelEU Aviation -ehdotuksen merkittävyyden päästöjen vähentämiseksi ja tukevat ehdotuksen tavoitteita. Neuvottelut Euroopan unionin neuvoston työryhmässä ovat vielä kesken, mutta neuvoston puheenjohtajana toimivalla Ranskalla on kunnianhimoiset tavoitteet ehdotuksen valmistelun suhteen. Tavoitteena on, että EU instituutiot pääsisivät ehdotuksen yksityiskohdista sopuun vielä tämän vuoden aikana.

Viime vuodet eivät ole olleet lentoliikennesektorille helpot. Kustannusvaikutukset alan toimijoille ja erityisesti lentoyhtiöille ovat niin ReFuelEU Aviation -ehdotuksen kuin muidenkin lentoliikennettä koskevien komission ehdotusten osalta selvät ja merkittävät Suomi on pitänyt tärkeänä, että uusiutuvien lentopolttoaineiden määritelmä olisi linjassa uusiutuvan energian direktiivin kanssa, sillä uusiutuvien lentopolttoaineiden hintaan vaikuttaa suoraan se, miten laaja raaka-aine pohja on käytettävissä. Tinkimättä tietenkään kestävyys kriteeristöstä. Kunnianhimoisista ilmastotavoitteista tulee pitää kiinni, mutta ne tulee tehdä tavalla, joka vähentää tehokkaasti lentoliikenteen päästöjä, ehkäisee hiilivuotoa ja huomioi lentoliikennealan toimintaedellytykset sekä jäsenvaltioiden saavutettavuuden.    

EU:n on näytettävä suuntaa uusiutuvien lentopolttoaineiden käytössä. Lentoliikenne on vahvasti globaali markkina ja tehokkaita toimia tarvitaan kansainvälisesti. EU:n ja jäsenvaltioiden vaikuttaminen nousee keskeiseen asemaan, kun siviili-ilmailujärjestö ICAO:n syys-lokakuun vaihteessa järjestettävä yleiskokous lähenee. ICAO:n yleiskokous tulee olemaan tärkeä areena globaalien tavoitteiden asettamiseksi.

Anu Aavamäki

Kirjoittaja on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön ympäristö- ja ilmastoyksikössä.

Tiedote 30.9.2021: Hallitus linjasi kantojaan EU:n liikenteen ilmastoaloitteisiin – neljä U-kirjelmää eduskunnalle


Tiedote 14.7.2021: Ministeri Harakka: EU:n toimien liikenteen päästöjen vähentämiseksi oltava tehokkaita ja oikeudenmukaisia

Tiedote 6.5.2021: Hallitus päätti lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä – huomio uusiutuviin lentopolttoaineisiin ja päästöjen hinnoitteluun

Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto: Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2021:20

Siviili-ilmailujärjestö ICAO: 41. yleiskokous 27.9.-14.10.2022

2022 Blogit Blogit 2022 LVM