Ministeri Luhtanen: Lisäselvitykset välttämättömiä taksilakimuutoksen valmistelussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2004 15.00
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää perusteellisia lisäselvityksiä välttämättöminä ennen kuin takseja koskevaa lainsäädäntöä lähdetään muuttamaan.

Ministeriön taksilakityöryhmän mietinnöstä saamat lausunnot ovat ristiriitaisia. Myös asiantuntijalausunnoissa esitetään toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Tästä syystä esityksen valmistelua on päätetty jatkaa ministeriössä virkatyönä.

Odotetusti kiistanalaisimmaksi kysymykseksi nousi työryhmän esitys taksilupien tarveharkinnasta luopumisesta. Työryhmän enemmistö ei löytänyt tarveharkinnalle perustuslain mukaisia ja elinkeinovapauden kannalta hyväksyttäviä perusteita. Sen sijaan ministeriön pyytämissä valtiosääntöasiantuntijoiden lausunnoissa tarveharkinnan ainakin osittaista säilyttämistä pidettiin mahdollisena.

Liikenne- ja viestintäministeriö ei ota kantaa tarveharkinnan tulevaisuuteen tässä vaiheessa. Kilpailun vapauttamisen ja tarveharkinnan väliltä voi löytyä myös välimuotoja, joita on syytä tutkia lainmuutoksen valmistelua jatkettaessa.

Hallituksen esitys taksilainsäädännön muuttamisesta voitaneen antaa aikaisintaan keväällä 2005.


Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848