Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellinen uudistaminen vaatii lisäselvittämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2018 10.34
Uutinen
Rahtilaiva merellä. (Kuva: LVM / Rodeo Juha Lahti)
Rahtilaiva merellä. (Kuva: LVM / Rodeo Juha Lahti)

Merenkulun väylämaksujärjestelmän rakenteellisen uudistamisen tarvetta tarkastellut työryhmä ehdottaa erillisen selvityksen aloittamista. Työryhmä katsoo, että nykyinen tietopohja ei ole riittävä merkittävien rakenteellisten muutosten tekemiseen.

Väylämaksun uudistaminen tulisi tehdä niin, että saavutetaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu. Muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2021 alusta lukien.

Työryhmä on tunnistanut, että merenkulkuun on lähitulevaisuudessa vaikuttamassa useita muutostekijöitä, joiden vaikutuksia ei vielä kunnolla tunneta. Muun muassa merenkulkuun kohdistuva kansainvälinen ympäristösääntely tulee asettamaan entistä tiukempia päästörajoitteita aluksille. Samaan aikaan alusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan, mikä voi vaikuttaa etenkin Suomen talvimerenkulkuun ja sen edellytyksiin.

Osana työryhmän työtä päivitettiin selvitys väylämaksun alentamisen ja tavaraliikenteen rataveron poistamisen vaikutuksista. Selvityksen mukaan väylämaksualennus kompensoi rikkidirektiivin aiheuttamista lisäkustannuksista yli 30 prosenttia vuosina 2015-2019. Koska hallitus päätti 13. huhtikuuta osana vuosien 2019-2022 julkisen talouden suunnitelmaa jatkaa väylämaksun puolittamista vuosille 2019-2020, nousee kompensaation osuus vielä selvityksessä arvioitua korkeammaksi.

Vähärikkisen polttoaineen käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset vuosilta 2015-2019 ovat noin 600 milj. euroa, joka on huomattavasti vähemmän, kuin aiemmin on arvioitu.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti työryhmän toimikaudelle 6.11.2017 - 31.3.2018 tarkastelemaan väylämaksujärjestelmää ja laatimaan selvityksen siitä, olisiko väylämaksulainsäädäntöä tarpeen uudistaa ja miten mahdollinen uudistaminen tulisi tehdä. Työryhmässä oli edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta, sekä Tullista.

Työryhmä on kuullut työssään sidosryhmiä, jotka ovat toivoneet pitkäaikaista ratkaisua väylämaksuun. Tämä parantaisi ennakoitavuutta ja helpottaisi liiketoiminnan suunnittelua pidemmällä aikavälillä. Mahdolliset muutokset väylämaksujärjestelmään tulisi kuitenkin tehdä harkiten ja huolellisen valmistelun pohjalta.

Lisätietoja:

Johanna Särkijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 050 400 1177

Tatu Giordani, ylitarkastaja, puh. 050 465 8754