Lentoasemapalvelujen saatavuus turvataan lailla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2010 13.59
Tiedote

Hallitus esittää, että lentoasemaverkosta ja -maksuista säädetään laki. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoasemamaksuista. Sen tavoitteena on lisätä avoimuutta ja edistää lentoasemien välistä kilpailua sekä turvata lentoasemapalvelujen tarjonta ja saatavuus.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 9. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 10. joulukuuta.

Lentoasemaverkkoyhtiölle eli valtion kokonaan omistamalle Finavia Oyj:lle tulisi lain myötä velvollisuus ylläpitää valtakunnallista lentoasemaverkkoa ja lentoasemapalveluita. Lakiesityksessä määritellään myös se, miten lentoasemamaksut määräytyisivät yhtiön lentoasemilla. Esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto toimisi riippumattomana valvontaviranomaisena siviili-ilmailun osalta. Lakiesitys ei toisi olennaisia muutoksia Finavian käytännön toimintaan.

Suomessa lentoasemamaksuissa on käytössä niin sanottu verkostoperiaate. Sen piirissä olevilla eri lentoasemilla sovelletaan yhtenäistä hinnoittelua siten, että samasta palvelusta peritään samanlaista palvelutasoon perustuvaa maksua yksittäisen lentoaseman kannattavuudesta riippumatta.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole lentoasemaverkkoa koskevia säännöksiä. Sääntelytarve tuli ajankohtaiseksi kun Ilmailulaitos yhtiöitettiin vuoden 2010 alussa Finavia Oyj:ksi.

Finavian yhtiöittämislinjausten mukaisesti lakia sovellettaisiin siviili-ilmailun lisäksi sotilasilmailuun ja valtion ilmailuun. Siviili- ja sotilasilmailun hinnoitteluperiaatteista säädettäisiin laissa. Ehdotettu sääntely vastaa sotilasilmailussa osapuolten sopimusperusteista nykytilaa.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Maija Ahokas, puh. 09 160 28390, 0400 316 178