Lausuntopyyntö: Esitysluonnos laeiksi alusliikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.7.2023 12.29
Tiedote
Kuvassa konttialus aavalla merellä ja kyydissä värikkäitä kontteja.
Konttialus merellä (Kuva: Shutterstock/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alusliikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että
se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Alusliikennepalvelua koskeva lainsäädäntö päivitettäisiin SOLAS-yleissopimuksen (Kansainvälinen sopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä) päätöslauselmamuutoksen mukaiseksi.  

Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS) tarkoitetaan maalta käsin tapahtuvaa alusliikenteen valvontaa ja ohjausta. Sillä on valmius toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin.

Jatkossa alusliikennepalvelua ei jaettaisi erilaisiin tehtäviin

Esitysluonnoksessa ehdotetaan luopumista alusliikennepalvelun jakamisesta erilaisiin tehtäviin. Jatkossa ei esimerkiksi enää erikseen vahvistettaisi kullekin VTS-alueelle annettavia alusliikennepalvelutehtäviä.

Lisäksi ehdotetaan muutoksia, joilla täsmennettäisiin alusliikennepalvelua koskevia pätevyysvaatimuksia sekä koulutusta ja sen järjestämistä koskevia vaatimuksia. Henkilöstön pätevyyttä ja koulutusta koskevien vaatimusten osalta noudatettaisiin jatkossakin Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) standardeja.

Lakimuutoksilla pantaisiin täytäntöön myös eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (European Maritime Single Window, EMSW) vaatimat kansalliset säädösmuutokset. Samalla tehtäisiin tarpeelliset muutokset, jotta Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.

Mitä seuraavaksi?

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 13.09.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Suurimman osan lakimuutoksista on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta. 

Lisätietoja:

hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342 105, [email protected] 
ylitarkastaja Väinö Pitkänen, p. 0295 342 127, [email protected]