Lakimuutos mahdollistaa miehityksen ja vahdinpidon osalta laivaliikenteen automatisaatiokokeilut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2017 10.39
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin sekä merityösopimuslakiin. Muutosten tavoitteena on mahdollistaa merenkulun digitalisaatiota ja robotiikkaa koskevat kokeilut.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan mahdollisuutta poiketa määräaikaisesti aluksen vähimmäismiehitysvaatimuksista ja vahdinpidosta uusien teknisten innovaatioiden kokeilujen mahdollistamiseksi. Kokeilut olisivat mahdollisia erikseen määritellyllä alueella tai reiteillä. Kokeilulupa myönnettäisiin jokaiseen kokeiluun erikseen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvan myöntäisi Liikenteen turvallisuusvirasto.

Lakimuutos parantaisi Suomen meriteollisuuden mahdollisuuksia olla edelläkävijänä meriliikenteen digitalisaatiossa alusten automatiikan osalta.

Esityksessä ehdotetaan myös, että kotimaan liikenteen liikennealueella I ja II liikennöivät bruttovetoisuudeltaan alle 500 olevat alukset vapautetaan siitä, että niille vahvistetaan miehitystodistus. Todistus korvattaisiin yleisillä vähimmäismiehitysvaatimuksilla.

Esityksellä toteutetaan hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Lausuntoja esityksestä pyydetään 26.1.2018 mennessä.