Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään EU:ssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2007 13.40
Tiedote
Kuorma- ja linja-autoliikenteen liikennelupaehtoja halutaan yhtenäistää Euroopan unionissa. Komission ehdotus myös rajoittaisi ulkomaisella autolla tehtyjä tavarakuljetuksia toisessa jäsenmaassa.

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle kirjelmät ehdotuksista kuorma- ja linja-autojen liikennelupa-asetukseksi sekä tavaraliikenteen yhteisölupa-asetukseksi 18. lokakuuta. Valtioneuvosto kannattaa pääosin komission ehdotuksia.

Tavoitteena on tehostaa EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta ja parantaa valvontaa tieliikennemarkkinoilla. Ehdotuksen mukaan kuorma- ja linja-autoliikenteessä liikenneluvan saamisen ehtoina säilyisivät vakavaraisuus, ammattitaito ja hyvä maine.

Yrittäjän ja liikenteestä vastaavan henkilön ammattitaitovaatimuksia kiristetään. Ammattitaitokokeeseen pääsemiseksi vaadittaisin pääsääntöisesti vähintään 140 tunnin kurssi. Tämä vastaa Suomen nykyisiä vaatimuksia.

Yrityksiltä vaadittaisiin jatkossa kiinteä toimitila ajoneuvojen ja kirjanpidon säilyttämiseksi. Tarkoituksena on estää ns. postilaatikkoyritykset. Valvonnan parantamiseksi esitetään liikennelupien sähköistä rekisteriä. Rekisteri olisi kaikkien jäsenvaltioiden käytössä.

Kansainvälisiin tiekuljetuksiin vaadittaisiin nykyiseen tapaan yhteisölupa. Uutena asiana tavaraliikenteessä rajoitettaisiin ns. kabotaasia eli ulkomaisella autolla tehtyjä kuljetuksia toisessa jäsenmaassa. Nykyään käytäntö vaihtelee maittain. Jatkossa vieraan maan rekisterissä oleva auto saisi tehdä enintään kolme kuljetusta toisessa jäsenmaassa viikon aikana siitä, kun ajoneuvo on tullut maahan. Tämän jälkeen olisi poistuttava maasta ennen kuin uusi oikeus kabotaasiin alkaa. Auton rekisteröintivaltioon asti ei kuitenkaan tarvitse palata. Suomen kanta on, että kabotaasin tulisi kuitenkin edelleen olla luonteeltaan tilapäistä, eikä perustua esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin.

Satunnainen kabotaasi on ollut Suomessa mahdollista vanhoille EU-jäsenmaille, mutta sitä ei ole juuri tehty. Suomessa ei ole ollut varsinaisia rajoituksia kabotaasille, mutta Suomessa käytettävä ajoneuvo on pitänyt rekisteröidä 30 päivän kuluessa.

Kabotaasi on voitu kieltää liittymissopimusten nojalla useimmilta ns. uusien jäsenmaiden kuljettajilta. Suomi on käyttänyt kieltomahdollisuutta. Kielto koskee Latvian, Liettuan, Puolan, Slovakian, Tsekin, Unkarin ja Viron kuljettajia huhtikuun loppuun 2008. Kieltoa voidaan jatkaa vuodella, muiden kuin Tsekin ja Puolan kohdalla kuitenkin vain, jos ilmenee vakavia häiriöitä.

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että ehdotus vaikuttaa Suomen kuljetusmarkkinoihin vain vähän. Ulkomailla kabotaasikuljetuksia tekeville suomalaisyrityksille ehdotus saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suomalaiset ovat tehneet kuljetuksia lähinnä Saksassa ja Pohjoismaissa.

Asetusehdotuksessa lisättäisiin valvontaviranomaisten yhteistyötä rikkomusten selvittelyssä ja seuraamusten määräämisessä. Vakavat rikkomukset ja toistuvat pienemmät rikkomukset pitäisi rekisteröidä sähköiseen tietokantaan. Rangaistuksena voisi olla esimerkiksi väliaikainen kielto harjoittaa kabotaasia valtiossa, jossa rikkomus on tehty.

Yrityksen vakavaraisuusvaatimus kiristyisi. Valtioneuvoston mukaan kiristyneet vaatimukset voivat estää joidenkin nykyisin elinkelpoisten kuljetusyritysten toimimisen alalla.

Ehdotuspakettiin kuuluu myös selvitys kuljettajien työaikadirektiivin soveltamisesta yrittäjäkuljettajiin. Komissio on päätynyt selvityksessään Suomen kannalle siitä, että direktiivin ei tulisi koskea yrittäjäkuljettajia. Komission mukaan ajo- ja lepoaikojen noudattaminen olisi liikenneturvallisuuden kannalta riittävää. Komissio valmistelee asiasta säädösehdotuksen.

Maantieliikenteen säädöksiä käsitellään näillä näkymin EU:n liikenneministerineuvostossa marraskuussa. Pakettiin kuuluu lisäksi ehdotus linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488