Kevytautolakien kumoaminen lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2020 9.06 | Julkaistu suomeksi 25.9.2020 klo 9.14
Tiedote
Harmaa henkilöauto tiellä (Kuva: Shutterstock)
Harmaa henkilöauto tiellä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Lait on kumottava, koska EU:n komissio ei Suomen viranomaisten aktiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta ole antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon.

Komissio on jo aiemmassa vaiheessa kesällä 2019 katsonut, että Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia, sekä kiinnittänyt huomiota saamissaan kanteluissa esitettyihin turvallisuus- ja ympäristöongelmiin sekä markkinavaikutuksiin. Tämän vuoksi eduskunta on jo aiemmin päättänyt lykätä lakien voimaantuloa vuodella.

Kevytautolait tulevat voimaan marraskuun 2020 alussa, ja ne on kumottava ennen sitä, jotta Suomen lainsäädäntö ei olisi EU-oikeuden vastaista. Jos lakeja ei kumota, käynnistää komissio todennäköisesti rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Rikkomusmenettely voi mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn kautta johtaa merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin Suomelle.

Oikeuskansleri katsoi jo 4.9.2019 antamassaan kannanotossa, että komission tulkinta oli alkuperäiseen hallituksen esitykseen nähden tiukentunut ja painotti, ettei EU-oikeuden kanssa komission arvion mukaan ristiriidassa olevia lakeja toimeenpanevien valtioneuvoston asetusten antamista voi oikeudellisesta näkökulmasta suositella. Kevytautoihin liittyvä alemman asteinen sääntely on siten vielä antamatta. Lakien kumoamatta jättäminen ilman muita toimenpiteitä ei sen vuoksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.

Komissio: Kevytautoihin sovellettava ajokorttidirektiiviä

Vuoden 2018 laissa kevytautoista tehtiin oma ajoneuvoryhmänsä. Kevytautot olisivat T-luokan ajoneuvoiksi muutettuja henkilöautoja, joiden nopeus olisi rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa 15-vuotiaana AM-ajokortilla.

Komissio on katsonut, että kevytautoihin ei voida soveltaa maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan moottoriajoneuvon määritelmää. Tällöin ne kuuluvat ajokorttidirektiivin soveltamisalaan, eikä niiden kuljettamiseen voida siten kansallisesti säätää AM-ajokorttiluokan ja 15 vuoden alaikärajan vaatimusta.

Neuvottelut eivät tuoneet ratkaisua

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti heti kevytautolakien hyväksymisen jälkeen vuonna 2018 neuvottelut komission kanssa, ja neuvotteluja tiivistettiin eduskunnan edellyttämällä tavalla edelleen sen jälkeen, kun kevytautolakien voimaantuloa päätettiin lykätä syksyllä 2019.

Neuvotteluja on käyty aktiivisesti sekä poliittisella että virkamiestasolla. Tarkoituksena on ollut komission keväällä 2020 esiintuoman vaihtoehdon mukaisesti löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia mm. ehdottamalla lainsäädäntöön liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä ja edesauttaa siten poikkeuksen saamista.

Komissio ehdotti Suomen kanssa käydyissä neuvotteluissa, että Suomi hakisi poikkeusta ajokorttidirektiivin soveltamisalasta siten, että kevytautoja koskevasta ajo-oikeudesta voitaisiin säätää kansallisesti. Suomi on tuonut neuvotteluissa esille kevytautolakeihin liittyviä konkreettisia muutosehdotuksia komission ja kantelijoiden esittämiin kriittisiin huomioihin vastaamiseksi.

Komission kanssa keskusteltiin lähtökohtaisesti mallista, jossa kevytauton kuljettamiseen vaadittavalle rajoitetulle ajokortille säädettäisiin kansallisesti pitkälti samat opetus- ja tutkintovaatimukset kuin tavallisen henkilöauton kuljettamiseen vaadittavalle B-ajokortille. Lisäksi henkilö voisi ikävaatimukset täytettyään käytännössä vaihtaa rajoitetun ajokorttinsa oikeaksi B-ajokortiksi pienin lisäopetusvaatimuksin ja ilman olennaisia lisäkustannuksia.

Vaikka komissio piti Suomen ehdotuksia periaatteessa hyvinä, se ei neuvottelujen edetessä kuitenkaan antanut suostumusta poiketa ajokorttidirektiivin sääntelystä.

Pidemmän tähtäimen ratkaisuista neuvotellaan EU-direktiiviä uudistettaessa

Ainoa laillinen tapa saada kevytautojen kaltainen liikkumisväline nuorten käyttöön on vaikuttaa tulevan ajokorttidirektiivin sisältöön. Komissio on aikeissa uudistaa ajokorttidirektiiviä lähivuosina. Komission julkinen kuuleminen ajokorttidirektiivistä on tarkoitus avata vielä syksyn 2020 aikana. Lainsäädäntöehdotus annetaan mahdollisesti alkuvuodesta 2021.

Suomella on hyvät edellytykset tarjota direktiivin uudistamiseksi komissiolle konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla voidaan turvata nuorten kuljettajien turvallinen liikkuminen. Euroopan unionin lainsäädäntömenettely itsessään vie keskimäärin 1-2 vuotta komission annettua säädösehdotuksensa. Tämän lisäksi tulee huomioida kansallisen täytäntöönpanon edellyttämä aika.

Aktiivinen ja ennakoiva yhteydenpito komission suuntaan tulevaan EU-sääntelyyn vaikuttamiseksi on jo alkanut, ja tulee jatkumaan ajokorttidirektiivin uudistamisprosessin aikana.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 31.8.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164