Joukkoliikennelain muutoksilla torjutaan harmaata taloutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 14.03
Tiedote

Joukkoliikenteen harmaata taloutta aletaan kitkeä monilla uusilla toimenpiteillä. Ne liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden valvontaan. Myös viranomaisten toimivaltaan tulee muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Hallitus esitti joukkoliikennelain muuttamista 8. joulukuuta. Laki tulee voimaan 12. joulukuuta 2011.

Lakimuutoksen myötä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittää kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset. Vuosittainen selvitys tehdään kaikista luvanhaltijoista. Selvityksen perusteella viranomaiset tunnistavat riskiyritykset, joihin tehdään yritystarkastukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on jatkossa aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee että joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Tiedot voivat koskea mm. verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. Keskuksella on oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset.

Tienpäällä tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelupien jäljennöksissä otetaan käyttöön turvaominaisuudet. Tällä estetään luvattoman liikenteen harjoittamista. Lisäksi tämä mahdollistaa joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvoturvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti ja vakavasti.

Liikenneluvan saamisen edellytyksiä muutetaan. Yritysten vakavaraisuusvaatimuksia tiukennetaan. Yrityksen johdon rikkomukset tarkastellaan aikaisemman vuoden sijasta kahden vuoden ajalta. Myös rikesakot ja ajokiellot otetaan huomioon. Rikkeetöntä taustaa edellytetään jatkossa myös toimitusjohtajalta ja vastuunalaisilta yhtiömiehiltä.

Liikennelupaa ei voida myöntää henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voida hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä.

Lakimuutoksen myötä syntyy viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista. Viiden kaupungin toimivalta-alueen muuttaminen seudulliseksi sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueen laajentaminen muuttavat viranomaisten toimivaltajakoa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta siirtyy jonkin verran tehtäviä kaupungeille ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

Hallitus antoi marraskuussa esityksen tavaraliikenteen harmaan talouden kitkemiseksi.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Jyri Kuusela, p. 09 160 28018, 050 339 6911
Hallitusneuvos Hannamari Helke, p. 09 160 28878, 040 576 9358