Jätteiden vastaanotto satamissa tehostuu – myös pienien huvivenesatamien otettava veneiden jätteitä vastaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 11.34 | Julkaistu suomeksi 1.7.2021 klo 18.09
Tiedote
Purjeveneitä satamassa (Kuva: Konstantinks, Shutterstock)
Purjeveneitä satamassa (Kuva: Konstantinks, Shutterstock)

Hallitus esitti 23. kesäkuuta 2021, että tasavallan presidentti vahvistaisi merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset, mikä parantaa jätteiden käsittelyä satamissa.

Merkittävä muutos on, että jatkossa alusten rannikolla ja sisävesillä myös 25-49-paikkaisissa huvivenesatamissa on otettava vastaan alusten jätteitä ja laadittava jätehuoltosuunnitelma. Aiemmin vaatimukset ovat koskenee vähintään 50-paikkaisia huvivenesatamia. Sääntelyn piiriin tulee arviolta satoja satamia lisää.  Samalla laki laajenee. Jatkossa säännellään esimerkiksi alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien siirtoja ja polttoaineen toimituksia, kun toistaiseksi on säännelty vain öljylastin siirtoja.

Myös turvatoimilakiin, alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin ja laivavarustelakiin on tulossa muutoksia 1.7.2021 alkaen.

Uudistetun merenkulun ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ohjata veneilijöitä ja merenkulkijoita toimittamaan jätteet satamaan säännöllisesti. Sääntely vähentää Itämeren ja Suomen sisävesien roskaantumista sekä muovin ja ravinteiden päätymistä vesistöihin. Merenkulun ympäristönsuojelulakia uudistetaan, jotta se sisältää EU:n alusten jätteitä koskeva direktiivin ((EU) 2019/883) vaatimukset.

Muutokset koskevat etenkin pieniä satamia, kuten vähintään 25-paikkaisia huvivenesatamia, kalastussatamia sekä yhteysalusten ja vesibussien käyttämiä satamia. Kauppamerenkulkua koskeva sääntely säilyy pääosin ennallaan, mutta kauppamerenkulun satamia koskevia jätteiden käsittelyvaatimuksia tarkennetaan.

Viisi keskeistä muutosta jätteiden käsittelyyn satamissa

1. Jatkossa kaikkien satamien tulisi voida ottaa vastaan niitä käyttäviltä aluksilta peräisin olevat jätteet. Aiemmin sääntely ei ole koskenut alle 50-paikkaisia huvivenesatamia, mutta nyt rajana pidettäisiin 25 venepaikkaa. Yksityiset mökki- ja pihalaiturit, venevalkamat, mökkiyhteyslaiturit, yhteisrannat sekä lyhytaikaiseen kiinnittymiseen käytettävät kauppojen ja ravintoloiden laiturit rajattaisiin sääntelyn ulkopuolelle. Siirtymäaikaa jätehuollon järjestämiseksi on 30.4.2022 asti.

2. Kotisatamissa olisi oltava vastaanotto öljyisille ja vaarallisille jätteille sekä sekajätteille sekä käymäläjätevesille. Tämä vastaa nykyistä vähintään 50-paikkaisia huvivenesatamia koskevaa vaatimusta. Vierasvenesatamissa pitäisi ottaa vastaan sekajätteet ja käymäläjätevedet. Kuten nykyisin, sataman pitäjät voivat tehdä sopimuksia lähialueella sijaitsevien vastaanottolaitteiden käyttöoikeudesta.

3. Jätteiden vastaanottovelvoite laajenee kalastussatamille sekä yhteysalus- ja vesibussisatamille.

4. Kaikkien satamien on laadittava jätehuoltosuunnitelma viideksi vuodeksi nykyisen kolmivuotisen suunnitelman sijaan.

5. Kauppamerenkulun satamien on otettava vastaan jatkossa myös biojätteet, pahvi ja paperi sekä muut yhdyskuntajätteet. Kauppamerenkulkua koskevat säännöt, kuten sataman tietojen ilmoittaminen EU:n merenkulun tiedonhallintajärjestelmään, sataman velvollisuus antaa alukselle kuitti jätetyistä jätteistä ja aluksille myönnettävät vapautukset yhtenäistetään unionin laajuisesti.

Haitallisten lastien siirtoa merellä valvotaan tarkemmin

Merenkulun ympäristönsuojelulaissa säädetään öljylastinsiirroista alukselta toiselle merten pilaantumista ehkäisevän MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Jatkossa kansallinen sääntely koskisi kaikkien haitallisten ja vaarallisten lastien siirtoja, kuten biopolttoaineiden, kemikaalien, jätteiden ja muiden haitallisten ja vaarallisten lastien siirtoja. Siirrot rajoitetaan tietyille nimetyille alueille. Siirroista on tehtävä ennakkoilmoitus, jotta viranomaisilla on mahdollisuus puuttua vaarallisiin siirtoihin. Vaatimukset koskevat myös polttoainetoimituksia alukselta toiselle satamassa tai merellä.

Lisäksi polttoaineen toimittajien rikkidirektiivin mukaista valvontaa tehostetaan. Näytteenotto ulotetaan polttoaineen toimituksiin ja mahdollisuutta rangaista laajennetaan koskemaan myös polttoaineen toimittajia, jotka ovat todistetusti toimittaneet vaatimusten vastaista korkearikkistä polttoainetta.

Öljypäästöstä perittävä maksu laajenee sisävesille, kun nykyisin maksun on voinut määrätä vain merellä tapahtuneista päästöistä.

Muutoksia aluksen turvatarkastukseen

Hallitus esitti, että määräaikaisina tehdyt koronaan liittyvät muutokset turvatoimilakiin ja alusrekisterilakiin säädetään pysyviksi. Jatkossa turvatoimilain mukaisen aluksen turvatarkastuksen voi tehdä Liikenne- ja viestintäviraston lisäksi hyväksytty luokituslaitos. Alusrekisterilakiin tehdään saantoasiakirjan jäljennöstä ja aluksen poistamista rekisteristä koskevia muutoksia. Jatkossa aluksen voisi rekisteröidä saantoasiakirjan jäljennöksellä ja toimittaa alkuperäisen asiakirjan jälkikäteen viranomaiselle. Samalla alusturvallisuuslakiin ja laivavarustelakiin tehdään teknisiä muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset sekä muutokset turvatoimilakiin, alusrekisterilakiin, alusturvallisuuslakiin ja laivavarustelakiin 29.6.2021. Ne tulevat voimaan 1.7.2021.

Sataman jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä ja hyväksytettävä viranomaisella 31.12.2022 mennessä. Huvivenesatamia ja pieniä kalastussatamia valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muita satamia ELY-keskukset.

Jätteiden käsittelyä koskevia vaatimuksia tarkennetaan asetuksella.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura